Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:fakt:zoddavky1 [2020/03/23 07:55] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Položky dávek =====
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky16.png?​nolink&​16|}}Dávky,​ respektivě jejich položky jsou uloženy v tabulce Zoddavky1. Jedná se o primární data o stavech vodoměrů, případně o operacích typu "​výměna vodoměru"​ apod. Tato data jsou importována z různých zdrojů jako jsou dálkové odečty, z webu, telefonicky hlášených odečtů a ze snímacích zařízení. Podchycují tak přípravu dat od odečítačů do odečtových zařízení. Ve volbě položky dávek je možno tato data ručně editovat a připravit dávku ke generování odečtů. Odečty potom již jsou podkladem k fakturaci. Položky dávek ​ jsou podobně jako položky odečtů zastřešeny [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky|hlavičkou]] aby bylo možno provádět operace s celou dávkou.
 +
 +==== Pořizované/​zobrazované údaje ====
 +
 +
 +__Identifikační údaje__ ​
 +
 +
 +    * **Dávka** ​    - uživatelem zvolené jméno dávky s výjimkou vyhrazených dávek - jejich taxativní výčet v tabulce
 +<​code>​
 +HLASENE_ZVK - hlášené stavy vodoměrů přes ZVK (web)
 +HLASENE_AUT - stavy vodoměrů z dálkových odečtů
 +HLASENE - hlášené jiným způsobem (telefon, fax, sms)
 +VYMENY - záznam všech výměn vodoměrů
 +KOREKCE - slevy/​přirážky
 +</​code>​
 +
 +
 +    * **Období** ​   - měsíc a rok odečtu
 +    * **Pořadí -**     ​pořadové číslo řádku položky dávky (pomocný údaj, řádky se číslují během generování dávky)
 +    * **Období odečtu** ​    - specifické označení pro výběr do odečtů (např. 10=měsíc, 51=rok)
 +    * **Oblast - **    oblast (část obce)
 +__Odběrné místo__ ​
 +
 +
 +    * **Odběrné místo** ​    - identifikace - číslo odběrného místa
 +    * **Smlouva** ​    - smlouva vázaná k odběrateli a odběrnému místu
 +    * **Oprava - **    zaškrtávací políčko, při aktivaci umožňuje provádět nestandardní editaci některých údajů
 +    * **Ulice **- adresa odběrného místa
 +    * **Obec -**     ​jméno obce
 +    * **Vodoměr **- identifikace - číslo vodoměru
 +    * **Plomba **- číslo plomby vodoměru
 +__Adresa__ ​
 +
 +
 +    * **Č.odběratelel **- identifikace odběratele
 +    * **Odběratel - **    název odběratele
 +    * **Ulice**
 +    * **Čp**
 +    * **Obec** ​
 +__Podklady pro odečet__ ​
 +
 +
 +    * **Stav starý **- minulý stav vodoměru
 +    * **Datum staré **- datum odečtu minulého stavu stavu vodoměru
 +    * **Stav nový **- aktuální odečet
 +    * **Datum nové **- datum aktuálního odečtu
 +    * **Průměrný odběr **- průběžně sledovaný odběr
 +    * **Množství **- rozdíl starého a nového stavu
 +    * **Druh odečtu -**     údaj z [[:​orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik|číselníku]] druhu odečtů (obecné číselníky),​ např. řádný odečet, výměna vodoměru - viz číselník
 +[[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​cisdruhuodecty.png?​id=orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty&​media=orsoftopen:​z0:​fakt:​cisdruhuodecty.png|{{ ​ :​orsoftopen:​z0:​fakt:​cisdruhuodecty.png?​nolink&​500 ​ }}]] Pokud je zvolen kód 9 (hlášený ke změně), program aktualizuje automaticky stav vodoměru! ​
 +
 +
 +    * **Kód sazby **- určuje druh sazby, např. vodné odečtem, stočné paušálem, …
 +__Poznámky pro odečitatele nebo od odečitatelů__ ​
 +
 +
 +    * **Odečítač - **    obvykle číselná identifikace odečítače
 +    * **Nefakturovat -**     ​zaškrtávací údaj v případě, že je potřeba přechodně nebo trvale zamezit převodu záznamu do odečtů
 +    * **Stav záznamu -**     ​určuje v jakém stavu se záznam nachází viz níže tabulka //seznam kódů stavu záznamu//
 +    * **Umístění** ​   - umístění vodoměru
 +    * **Druh stavby** ​   - z [[:​orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik|číselníku]] druhů staveb (obecný číselník)
 +    * **Kód poznámky** ​   - poznámky k OM (přednastavené v číselníku)
 +    * **Poznámka odečítače** ​   - vlastní poznámka odečítače
 +    * **Období odečtu** ​   - z [[:​orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik|číselníku]] období odečtu (obecné číselníky),​ např. 51=roční odečet, 10=měsíční ​ odečet, …
 +    * **Počet bytů**
 +    * **Počet osob**
 +    * **Termín odečtu** ​
 +__Aktualizace množství na smlouvě__ ​
 +
 +
 +Program editace dávek obsahuje v tomto panelu možnost pro uživatele aby v případě způsobu 4 a 5 mohl změnit množství na smlouvě bez nutnosti přepínat se do editování položek [[:​orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml1|smluv]] a opět  editovat dávku.
 +
 +
 +[[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​mnosmlouvy.png?​id=orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty&​media=orsoftopen:​z0:​fakt:​mnosmlouvy.png|{{ ​ :​orsoftopen:​z0:​fakt:​mnosmlouvy.png?​nolink&​500 ​ }}]] 
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +    * **Klasifikace** ​    - údaj dotažený ze smlouvy
 +    * **Množství původní** ​    - přebráno ze smluv
 +    * **Opraveno na**     - editovaný údaj
 +    * **Vypočteno - **    vypočteno programem
 +    * **Způsob výpočtu** ​    - displejovaný údaj dotažený z OM [[:​orsoftopen:​z0:​odbmista:​zom|(tabulka Zom)]]
 +
 +==== Zobrazované údaje - browse ====
 +
 +
 +Řádkový pohled (browse) je v programu přednastaven. Protože jde customizovat prostřednictvím standardní ikony "​Upravit pohled",​ budou zmíněny jen podstatné údaje, které by uživatel měl vidět, anebo které nejsou obsaženy ​  v detailu.
 +
 +
 +__Sloupce__ ​
 +
 +
 +    * **Stav** ​    - informační údaj popisuje stav, ve kterém se záznam odečtu aktuálně nalézá
 +Seznam kódů stavu záznamu
 +
 +
 +<​code>​
 +Z - záznam byl vygenerován a čeká na přesun do odečtového zařízení
 +P - záznam se nalézá v odečtovém zařízení
 +A - záznam vrácený z odečtového zařízení (je připraven pro převod do odečtů)
 +N - záznam vrácený z odečtového zařízení ale bez odečtu. Důvod je v poznámce
 +L - Lístek (na adrese byl zanechán lístek)
 +O - záznam byl již převeden do odečtů
 +</​code>​
 +
 +==== Speciální ikony ====
 +
 +
 +    * **Generování odečtů aktuálního záznamu** ​  - nasvítí filtr pro vyplnění datumu a fakturační dávky. ​ Generuje jen odečet z aktivní dávky.
 +    * **Zastavit ​ fakturaci** ​  - bez nutnosti opravy řádku <​F3> ​ na něm nastaví příznak "​nefakturovat"​
 +    * **Aktualizace starého stavu** ​  - během aktualizace starého stavu dojde z bezpečnostních důvodu k potvrzujícímu dotazu a poté program aktualizuje starý stav údaji z [[:​orsoftopen:​z0:​vodom:​zvodom|vodoměru]] ​
 +    * **Aktivní i neaktivní** ​  - zobrazuje všechny dávky z pohledu archivace
 +    * **Neaktivní (archivované)** ​  - zobrazí pouze dávky uklizené v archívu
 +    * **Aktivní **- zobrazí pouze aktuální dávky
 +
 +==== Další nabídka ====
 +
 +
 +    * **Zálohy** ​ - pohled do [[:​orsoftopen:​r0:​fin:​r0platby|financí]],​ zobrazí zálohy k aktuálnímu odběrateli
 +    * **Odečty dle dávky a OM**  - zobrazí všechny odečty k danému OM pro danou dávku v tabulce [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty|Zodecty]]
 +    * **Odběrná místa za odběratele** ​ - údaje zobrazí z tabulky [[:​orsoftopen:​z0:​odbmista:​zom|Zom]] (editace odběrných míst)
 +    * **Slouvy s odběratelem** ​ - pohled do [[:​orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml1|smluv]] odběratele s možností editace smlouvy
 +    * **Faktury odběratele** ​ - pohled na vystavené [[:​orsoftopen:​z0:​fakturace:​lqd|faktury]]
 +    * **Odběratel** ​ - skok do [[:​orsoftopen:​adresar:​o6a:​pokus|adresáře]] odběratelů
 +    * **Vodoměry** ​ - pohled do [[:​orsoftopen:​z0:​vodom:​zvodom|vodoměrů]] s možností editace
 +    * **Kontrolní opis návaznosti **- vypíše sestavu pro kontrolu ​
 +    * **Sledované odečty** ​ - opis podle zadaného filtru
 +    * **Technický propočet všech neodečtených v dávce** ​ - Dopočítá technický propočet pro všechny položky dávky se stavem Z, P.
 +    * **Technický propočet aktuálního odečtu** ​ - Dopočítá technický propočet pro aktuální záznam.
 +
 +=== Technické propočty odečtu ===
 +
 +Přes menu Další můžete spustit technický propočet. Ten funguje tak, že se program zeptá na datum a kód způsobu odečtu (většinou je to kód 11 - Technický propočet nebo odhad).
 +
 +  * Technický propočet všech neodečtených v dávce - vezme všechny záznamy z aktuální dávky ve stavu Z a P. Zkusí na nich vypočítat dopočet množství k zadanému datu.
 +  * Technický propočet aktuálního odečtu - Provede tech. propočet na aktuálním záznamu
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​tech_prop_dialog.png|}}
 +
 +Výpočet množství pro technický propočet.
 +<​code>​
 +    MNO =  (datum_n - datum_s) ​ *  OM.prumer_na_den
 +</​code>​
 +
 +Pro technický propočet musí datum_n > datum_s, je třeba mít vyplněný **denní průměr na odběrném místě**. Ten lze doplnit buď ručně nebo výpočtem ​
 +v ZIS/​ODečty/​Dohadné položky/​Výpočet průměrů pro jednotlivá OM.
 +
 +Při technickém propočtu se do věty zapíší (přepíší) následující údaje:
 +  * Množství (dle vzorečku výše)
 +  * Stav nový (Stav starý + množství)
 +  * Datum odečtu - na hodnotu dle dotazu
 +  * Způsob odečtu - na hodnotu dle dotazu
 +  * Stav záznamu - na "​A"​ - tedy připraveno pro generování do ODEČTŮ
 +
 +Na konci propočtu zobrazí sestava s informacemi o OM, která se podařilo propočíst a která ne (+ důvod)
 +
 +Výsledek po technickém propočtu jednoho OM:
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​tech_prop_vysl_one.png|}}
 +
 +
 +Výsledek po technickém propočtu celé dávky:
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​tech_prop_vysl_hrom.png?​750|}}