Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Roční zpracování

Skupina voleb Roční zpracování provádí kompletní uzavření aktuálního roku. Obsahuje výpočty daňových odpisů majetku ve stavu i u úbytků aktuálního roku, tvorbu ročních archivů kmenového i změnového souboru, nastavení daňových sazeb pro další roky odepisování a snížení životnosti o 1 rok v případě odpisování SW způsobem 12/9 a pro účetní odpisování způsobem 13 dle životnosti. Na závěr se provádí překlopení období zpracování v konfiguraci Majetku na leden následujícího roku.

Výpočet daňových odpisů

Výpočet Daňové odpisy odpisů uživatel spouští v termínu, kdy již má z hlediska účetnictví Majetek za aktuální rok uzavřený. Při zpracování probíhají dva typy výpočtů:

 1. Daňové odpisy majetku ve stavu
 2. Daňové odpisy úbytků aktuálního roku - v tomto případě se pro klíče odpisování 1, 2, 5, 10 počítají poloviční odpisy

Výpočet probíhá pouze do výše zůstatkové hodnoty a to na základě daňového klíče odpisu popsaného níže.
Výsledný odpis je zaokrouhlován na celé koruny nahoru.
Dále probíhá připočtení daňových odpisů k daňovým oprávkám a pokud je daňově doodepsáno, do údaje „daňově odepsáno” se dosadí „1”.

Způsoby daňového odpisování

- jsou jednoznačně dány položkou Klíč daňového odpisování, ta může mít následující obsah:

 • 1 = odpisuje se rovnoměrně - jako odpisová sazba se použije daňová odpisová sazba - výpočet probíhá dle Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších novel, pokud u některého DM došlo během roku ke zvýšení pořizovací ceny, samozřejmě se odpisuje příslušnou změněnou sazbou vyplývající ze zákona pro odpisování takového Majetku
 • 2 = odpisuje se zrychleně - platí totéž jako u klíče 1, jen je použit algoritmus výpočtu pro degresivní odpisování
 • 3 = neodpisuje se
 • 4 = jednorázový odpis - celá zůstatková hodnota se dosadí do daňového odpisu
 • 5 = nestandardní odpis lineární - daňový odpis = pořizovací cena daňová * daňová odpisová sazba / 100
 • 6 = odpis zadané částky - položka daňový odpis je v tomto případě editovatelná a lze do ní zapsat hodnotu, která se bude považovat za daňový odpis při výpočtu odpisů pro nejbližší rok a pokud nebude vynulována či změněna, bude platit i pro rok následující
 • 7 = přerušené odpisování - je-li nastaven tento klíč, odpis se nepočítá, ale přičítá se 1 do počtu přerušených let odpisování
 • 8 = odpis sazbou dle zdaňovacího období - jedná se o odpisování podle par. 30 odst. 9 zákona 586 Sb., pro modely, šablony anebo v případě leasingu. Při tomto způsobu daňového odpisování je třeba zadat odpisovou sazbu, a to buď např. podle počtu vyrobených kusů anebo podle životnosti
 • 9 = simulace účetního odpisování - výpočet neprobíhá, ale do hodnoty daňového odpisu je dosazena hodnota účetního kumulovaného odpisu a tato hodnota se rovněž přičte do daňových oprávek
 • 10 = nestandardní odpis degresivní - obdobné odpisování, jako při použití klíče 2. Algoritmus je shodný, koeficienty lze nastavovat volitelně bez vazby na klasifikace a konfiguraci. Klíč je určen pro poskytovatele leasingu, kteří se musí řídit ustanoveními § 24 a § 30 Zákona o dani z příjmu po novele platné od roku 1999.
 • 11 = odpis leasingu - zadává se počet měsíců pronájmu a doby odpisování podle Zákona o dani z příjmu na základě odpisové skupiny se vypočítá procento pořizovací ceny (90 – 100%), do kterého se maximálně odpisuje, v Openu nelze zadat, nebudeme zatím řešit…
 • 12 = odpis dle životnosti - tento způsob je třeba používat pouze v kombinaci se způsobem účetního odpisování 9, neboť legislativně tento daňový odpis má být počítán měsíčně a to od měsíce následujícího po měsíci pořízení. Dle zadané daňové životnosti je tedy počítán měsíčně stejným algoritmem odpis účetní a následně při daňových odpisech je do hodnoty daňového odpisu dosazena hodnota účetního kumulovaného odpisu a tato hodnota se rovněž přičte do daňových oprávek
 • 13 = mimořádný odpis - tento způsob je nyní znovu legislativně podporován, koncem roku 2020 byl novelizován zákon o daních z příjmů zavedením mimořádných odpisů majetku v 1. a 2. skupině. Doba odpisování je zkrácena ze 3 let na 1 rok u majetku v 1. skupině a z 5 let na 2 roky u majetku v 2. odpisové skupině. U majetku zařazeného v první skupině může jeho první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. U majetku zařazeného v druhé skupině může jeho první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Podle znění zákona o daních z příjmů č.286/1992 Sb. §30a jsou mimořádné odpisy určeny pro majetek pořízený prvním vlastníkem v období od 1.ledna 2020 do 31.prosince 2021. Pořízením se pro tyto účely rozumí uvedení majetku do užívání.

.

Tvorba dokladu o odpisu

Pokud je výše vypočítaný daňový odpis větší než nula, provádí se zápis věty o odpisu do změnového souboru. Věta má následující údaje:

 • kód změny = 99 - daňový odpis
 • číslo zakázky dle kmenové věty, pokud toto existuje
 • daňový odpis
 • daňový klíč odpisu
 • daňová odpisová skupina
 • daňová odpisová sazba (roční) nebo životnost (podle klíče odpisu)
 • daňová pořizovací cena z níž se odpis provádí
 • daňové oprávky, již ve stavu po přičtení daného odpisu

U vyřazené věty, která nebyla ani po výpočtu daňových odpisů za aktuální rok daňově doodepsána, se generuje věta do změnového souboru s kódem změny 98, tj. zůstatková daňová hodnota při vyřazení (musí se generovat až při roční uzávěrce, neboť při vyřazení takové věty ještě nejsou spočtené daňové oprávky aktuálního roku).

Tvorba archivu kmenového souboru

Tato volba provádí následující kroky:

 • ze všech stavových vět DM se vytvářejí archivní věty k 31.12. daného roku (rok = aktuální rok), aktuální věty s rokem = 9999 zůstávají
 • ze všech vět úbytků DM za aktuální rok se vytvářejí archivní věty k 31.12. daného roku (rok = aktuální rok), aktuální věty s rokem = 9999 se mažou

Tvorba archivu změnového souboru

Tato volba provádí následující:

 • ze všech změnových vět DM za aktuální rok se vytvářejí archivní věty k 31.12. daného roku (rok = aktuální rok), aktuální věty s rokem = 9999 se mažou

Ukončení roku

Tato volba provádí následující kroky:

 • nastavení daňových sazeb pro další roky odepisování
 • snížení životnosti o 1 rok v případě odpisování SW způsobem 12/9
 • snížení životnosti o 1 rok v případě účetního odpisování způsobem 13 dle životnosti
 • na závěr se provádí překlopení období zpracování v konfiguraci Majetku na leden následujícího roku

Mimořádné roční akce

Tato volba provádí následující akce:

 • smazání daňových odpisů - pokud byly jen spočítané daňové odpisy a nejsou vytvořené archivy a není ukončeno roční zpracování
 • návrat před daňové odpisy se ztrátou aktuálního roku - smazání daňových odpisů ze změn a návrat do prosince předcházejícího roku bez uchování aktuálního roku - pokud se provedlo ukončení roku a zatím neproběhla žádná editace nebo v jen malém rozsahu, že to lze provést znovu, zruší se i vytvořené archivy minulého roku a stav se vrátí před výpočet daňových odpisů
 • odložená daňová uzávěrka - tato volba zahrnuje několik akcí, které je třeba provést, pokud je nutné se v průběhu aktuálního roku vrátit před daňovou uzávěrku kvůli změně v daňovém odpisování, ale neztratit aktuální údaje na kartách majetku
 • návrat před daňové odpisy - návrat do stavu před roční uzávěrkou, po této akci je možné provést opravu v daňových údajích na kartách Majetku
 • smazání daňových odpisů ze změn
 • smazání ročního archivu za posledně provedené roční zpracování (aktuální rok - 1)
 • nová roční uzávěrka - po opravě daňových údajů
 • opakovaný výpočet daňových odpisů
 • tvorba nových archivů
 • dokončení odložené daňové uzávěrky
  • přičtení opravených daňových údajů k aktuálnímu stavu zpracování
 • dorovnání účetních oprávek dle daňových