Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Změny dlouhodobého majetku

Změny dlouhodobého majetku jsou vedeny v tabulce změnový soubor majetku. Zde jsou zapsány veškeré změny všech inventárních čísel, a to jak neúčetní, tak účetní, které slouží jako podklad pro následující zaúčtování.

Majetková změna je jednoznačně identifikován inventárním číslem a pořadím v rámci inventárního čísla.
Tento soubor obsahuje kromě změn i doklady o zařazení nových inventárních čísel, o vyřazení inventárních čísel, doklady s účetními i daňovými odpisy. Existence změnového souboru je pro správnou funkci měsíční a roční uzávěrky nezbytná. Barevně jsou zvýrazňovány změny z hlediska zaúčtování (černě – zaúčtovaná změna, modře – ještě nezaúčtovaná změna, šedě – o změně se neúčtuje, červeně – chyba zaúčtování).

Zobrazované údaje

 • Inventární číslo - jednoznačné číslo dlouhodobého majetku
 • Pořadí - pořadí v rámci inventárního čísla
 • Název - název položky dlouhodobého majetku z kmenového souboru
 • Pořizovací cena - účetní pořizovací cena majetku z kmenového souboru

Změny (záložka)

Základní

 • Kód změny - jednoznačný kód určující o jakou změnu se jedná, pevná vazba na číselník g0kzm, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník kódů změn - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
 • Účtování změny - parametr pro určení typu změny
  • 0 - neúčetní akce
  • 1 - účetní akce
  • 2 - daňová akce
 • Klíč posledního pohybu - kód určující, na základě jakého klíče pohybu změna vznikla, pevná vazba na číselník g0zpo, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník pohybů - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
 • Doklad změny - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování, vazba do souboru dokladů oddokr
 • Souvztažnost - kód souvztažnosti, na základě něj se dotahuje kontace MD, DAL, vazba do číselníku souvztažností osouv, složení kódu:
  • A - účetní akce/neúčetní akce (1/2)
  • B - odpisy(0), pořízení(1,2), vyřazení(3,4), účetní změny(5), převody (6,7,8,9)
  • CC - číslo pohybu (pořízení/vyřazení/změny)
  • D - druh majetku (B/P/M/T/I/D/N/Z/O)
  • ZZZ - způsob účtování
  • MMM - pořadí v rámci odpisu/rozpuštěného transferu dle účtovací masky
 • Útvar má dáti - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování, vazba do souboru dokladů okutv
 • Příznak zaúčtování - kód pro rozlišení zaúčtovaných a nezaúčtovaných vět
  • 0 - nezaúčtováno - není v interních dokladech
  • 1 - zaúčtováno
  • 2 - neúčtuje se
  • 3 - účtování zrušeno
  • 4 - neúčtuje se dle konfigurace
  • 5 - nedozaúčtováno - je v interních dokladech, ale není zaúčtováno z důvodu chyby
  • 8 - neúčtovaná souvztažnost
 • Chyba zaúčtování - kód pro rozlišení chyby při zaúčtování
  • 0 - bez chyb
  • 1 - chybí účet
  • 4 - chyba PAP
  • 5 - chyba interního dokladu
  • 9 - chybí souvztažnost
 • Typ majetku - další možné zatřídění dlouhodobého majetku, vazba na číselník g0typ

Číslo účetního zápisu

 • Rok - účetní rok, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 • Měsíc - období účetního roku, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 • Soubor - číslo souboru, pod kterým došlo k zaúčtování (pokud se jednalo o dávku, je toto součástí názvu dávky)
 • Závod - závod (první 2 místa z útvaru), ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 • Dokladová řada - dokladová řada, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
 • Dávka - dávka, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
 • Doklad - číslo dokladu - generuje se až v okamžiku vlastního zaúčtování

Další specifikace

 • Období zpracování - období zpracování Majetku, ve kterém vznikla daná změnová věta
 • Text - text, volitelně zadávaný při prováděné změně (např. při pořízení - č.faktury apod.)
 • Činnost - bude odstr.
 • Zakázka - zakázka, která byla na kmenové větě v okamžiku zápisu změnové věty
 • Korekce - obnos představující vzorec „Nová hodnota mínus Původní hodnota“, v případě odpisů je to hodnota odpisu
 • Účetní datum - účetní datum, které souvisí s prováděno změnou - např. datum pořízení
 • Datum změny - počítačové datum, kdy vznikla právě tato změnová věta
 • Číslo pracovníka - číslo pracovníka, který způsobil, že vznikla právě tato změnová věta

Dimenze (záložka)

Na druhé záložce jsou v případě účtování zobrazeny účtovací řetězce pro danou změnu doplněné na základě číselníku souvztažností.

Editace

U nezaúčtované změnové věty, která spadá do aktuálního období zpracování, lze změnit příznak zaúčtování z 0 (nezaúčtováno) na 3 (účtování zrušeno) nebo lze přenastavit vygenerovanou souvztažnost na nějakou jinou, již existující v číselníku souvztažností.

Dále lze změnit u nezaúčtované věty jednotlivé dimenze - přes button „Změna dimenzí“.
Platí princip, že pokud nedojde ke změně klíče souvztažnosti, neaktualizují se podle této souvztažnosti dimenze. Ale pokud si změním dimenze a následně změním souvztažnost, o přenastavené dimenze přijdu.

Pokud mám opravenou souvztažnost v číselníku souvztažností a potřebuji přenastavit dimenze podle této souvztažnosti a zároveň se nemění na změnové větě klíč této souvztažnosti, pro účely změny dimenzí je třeba změnit klíč souvztažnosti na libovolný jiný, větu uložit a pak znovu změnit klíč souvztažnosti na původní hodnotu a znovu uložit.

Pro rozpočtové organizace lze navíc změnit u nezaúčtované věty jednotlivé PAPy - přes button „Změna PAPu“ .
Platí princip, že pokud nedojde ke změně klíče souvztažnosti, neaktualizují se podle této souvztažnosti PAPy. Ale pokud si změním PAPy a následně změním souvztažnost, o přenastavené PAPy přijdu.

Zrušení zaúčtování

Možnost zrušení zaúčtování aktuálního změnového záznamu přímo ve Finančním účetnictví a následný přepis příznaku ZUC na změnové větě. Provést lze jen v aktuálním období, pokud byla věta zaúčtovaná (ZAU=1 nebo ZAU=5). Výsledkem je, že se kromě zrušení účetního záznamu v interních dokladech vymezeruje číslo dokladu na změnové větě a do příznaku ZAU se dá 0 (= nezaúčtováno).