Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dlouhodobý majetek

Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data v evidenci dlouhodobého majetku.
Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden zde: Vzhled a ovládání

V evidence dlouhodobého majetku je prvním řádku záhlaví pořizovacího okna uvedeno aktuální období zpracování evidence dlouhodobého majetku, v dalším řádku jsou pak zobrazeny ikony zpřístupňující možné operace.

Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open.

V pravé části jsou ikony určené pro podsystém:

Čtyřlístky - umožňují filtrovat Dlouhodobý majetek podle různých hledisek:

 • Vše - tj. živá kmenová data plus úbytky aktuálního roku
 • Jen živá kmenová data
 • Jen úbytky aktuálního roku

Účetní změny - zde se provádí změny účetních hodnot, např. změny pořizovací ceny, oprávek, technické zhodnocení, částečné úbytky, a některé změny týkající se účtování.
Změny - zobrazí změnové záznamy aktuálního roku všech inventárních čísel.
Archiv - zobrazí stav majetkových karet za celou historii majetku s možností pohledů na detail, a to vždy k 31.12. archivovaného roku, plus věty aktuálního období (ty jsou označeny rokem = 9999).
Podvolba Změny pak zobrazí veškeré (archivní i aktuální) změny za všechna inventární čísla a všechny roky včetně aktuálního období. Přes ikony „Změna dimenzí“ lze editovat jednotlivé dimenze u nezaúčtovaných vět.
Hromadné změny- zde se provádí hromadné změny, např. změna útvaru nebo umístění.
Přepočet - zde je možno zpětně přepočítat účetní odpisy za aktuální rok zpracování k dané inventární kartě.
Plán odpisů - zobrazí plán odpisů k dané inventární kartě, a to až do úplného odepsání karty.

Pořizované a zobrazované údaje

 • Inventární číslo - jednoznačné numerické 12-místné číslo majetku, při zadání již existujícího inventárního čísla se nabídne nejbližší další
 • Útvar - kód organizačního členění pro podnikatelské organizace - vazba na číselník útvarů okutv
 • Kapitola - kód organizačního členění (části rozpočtové skladby) pro rozpočtové organizace - vazba na číselník kapitol okrkap
 • Oddíl, paragraf - kód organizačního členění (části rozpočtové skladby) pro rozpočtové organizace - vazba na číselník oddíly/paragrafy okrpar
 • Organizace - kód organizačního členění (části rozpočtové skladby) pro rozpočtové organizace - vazba na číselník organizací okrorg
 • Odbor - kód organizačního členění (části rozpočtové skladby) pro rozpočtové organizace - vazba na číselník odborů g0odbor
 • Oddělení - kód organizačního členění (části rozpočtové skladby) pro rozpočtové organizace - vazba na číselník oddělení g0oddel
 • Název - název položky dlouhodobého majetku

Daňové (záložka)

Specifikace

 • Umístění - položka pro lokalizaci Majetku z hlediska inventarizace, šestimístná, volitelná vazba na číselník g0umi
 • Odpovědná osoba - položka pro lokalizaci odpovědné osoby za položku DM, až šestimístná, volitelná vazba na číselník osoby
 • Klíč odpisu - klíč daňového způsobu odpisování, jejich seznam naleznete v kapitole Roční zpracování, Výpočet daňových odpisů
 • Zbývající doba odpisování - zbývající doba odpisování k 1.1. aktuálního roku pro klíč daňového odpisování = 12

Zatřídění

 • Druh - rozlišení druhů dlouhodobého majetku, povinná část účetní souvztažnosti pro automatické účtování o pohybech majetku
  * B - nemovitý dlouhodobý Majetek - budovy a stavby
  • M - movitý dlouhodobý Majetek (kromě dopravních prostředků, RPC > 40000 Kč, nově od r.2020 RPC > 80000 Kč)
  • T - dopravní prostředky (RPC > 40000 Kč, nově od r.2020 > 80000 Kč)
  • I - inventář (RPC > 40000 Kč, nově od r.2020 80000 Kč)
  • P - nemovitý dlouhodobý Majetek - pozemky
  • D - drobný hmotný dlouhodobý Majetek (RPC < 40000 Kč, nově od r.2020 < 80000 Kč)
  • N - nehmotný dlouhodobý Majetek (RPC > 60000 Kč, nově od r.2020 > 80000 Kč)
  • Z - drobný nehmotný dlouhodobý Majetek (RPC < 60000 Kč, nově od r.2020 < 80000 Kč)
  • O - obaly - drobný hmotný dlouhodobý Majetek, který zahrnuje větší počet kusů téhož druhu Majetku
  • J - ostatní Majetek, který zahrnuje např. umělecká díla, obrazy apod.
  • X - nezařazený majetek 1 – slouží pro blokaci inventárního čísla pro majetek, o němž víme, že jej budeme zařazovat, nevíme ale např. zatřídění, cenu, období pořízení. Takovýto majetek musí mít v zásadě vyplněn pouze útvar, klíč daňového odepisování (obojí lze samozřejmě bez problémů změnit při pozdějším zařazení) a pak druh majetku X. Ostatní položky lze vyplňovat podle potřeby a nejsou v této chvílí kontrolovány. Pokud tento druh X změníte na jeden z běžných druhů majetku, při zápisu (pokud nejsou chyby) se provede pořízení majetku, tj. do změnového souboru se zapíší doklady o pořízení a s majetkem se pak pracuje běžným způsobem.
  • Y - nezařazený majetek 2 – tento majetek funguje stejně jako majetek druhu „X“, ale navíc se do změnového souboru zapisují veškeré informace o prvotní pořizovací ceně a jejích změnách ještě před vlastním zařazením majetku do evidence. O těchto změnách pořizovací ceny se neúčtuje, k účetnímu záznamu dojde až při zařazení do úžívání změnou druhu majetku na jeden z běžných druhů majetku.
  • L - investice, tj. ještě nezařazený majetek - pro investice automaticky převedené z pods.Investice. Platí pro něj totéž co pro nezařazený majetek X.
  • A - nadřízené inventární číslo – „mateřské“ inventární číslo, např. číslo objektu.
 • Registr - nastavení typu registru pro danou majetkovou kartu - pokud se tento druh registru vyplní, je vazba na příslušný zadaný druh registru (registr budov a staveb, parcel, strojů a zařízení, dopravních prostředků, ostatního Majetku a další). Pokud se tato položka nevyplní, vazba na registry Majetku funguje implicitně podle druhů Majetku.
  • B - budovy a stavby
  • P - pozemky
  • T - dopravní prostředky
  • S - stroje a zařízení
  • N - nehmotný a ostatní majetek
  • K - umělecká díla
 • CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (Opatření ČS – 321/2003 Sb.)
 • CZ-CPA - klasifikace produkce byla v ČR zavedena od 31. července 2008 a plně nahradila do té doby používanou Standardní klasifikaci produkce (SKP)
 • Odpisová skupina - daňová odpisová skupina - zařazení do odpisových skupin je dáno zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů a přílohou k němu, a to ve znění novelizovaných předpisů
 • Položka - jedná se o položku k daňové odpisové skupině, dle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a přílohy k němu, a to ve znění novelizovaných předpisů

- procento zvýšení odpisu dle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a příloh k němu, a to ve znění novelizovaných předpisů

 • Třída+JKPOV - třída a oborové číslo - zatřídění Majetku dle dřívější klasifikace JKPOV podle vyhlášky FS č.95/76 Sb - vazba na číselník oborových čísel g0obc.

Ostatní údaje

 • Doklad - číslo dokladu např. pro zařazení majetku, editovatelné uživatelem
 • Klíč pohybu - kód posledního pohybu na majetkové kartě (dle číselníku g0zpo)
 • Způsob účtování - volitelná doplňková část účetní souvztažnosti pro uživatelské rozlišení, pokud nestačí rozlišení podle druhu majetku (dle číselníku g0zuc)
 • čet - majetkový účet, na kterém je daný majetek zaúčtován
 • Datum pořízení - datum pořízení ve formátu datetime
 • Datum zařazení - datum zařazení ve formátu datetime
 • Datum vyřazení - datum vyřazení ve formátu datetime
 • Zakázka - dimenze zakázka v dlouhodobého majetku - určení zakázky, na kterou se účtují náklady spojené s daným inventárním číslem (volitelně)- vazba na Seznam zakázek o8a
 • Typ majetku - další možné zatřídění dlouhodobého majetku, vazba na číselník g0typ
 • Třídící údaj - další možné zatřídění dlouhodobého majetku

Daňové údaje

 • Daňová pořizovací cena - daňová pořizovací cena
 • Daňová zůstatková cena - pouze zobrazovaný údaj (rozdíl daňová pořizovací cena - daňové oprávky)
 • Daňové oprávky - celková výše daňových oprávek
 • Daňový odpis - poslední vypočtený daňový odpis - způsob jeho výpočtu je dán klíčem daňového odpisu viz výše
 • ROS (koeficient) - roční odpisová sazba daňová při rovnoměrném odepisování, koeficient při zrychleném odepisování - automaticky doplňována dle daňové odpisové skupiny a procenta zvýšení odpisu podle číselníku daňových odpisových skupin (dle zákona 586/1992 Sb. ve znění novelizovaných předpisů)
 • Období technického zhodnocení - období změny pořizovací ceny - uchovává období, ve kterém uživatel změnil pořizovací cenu jedním ze způsobů daných zákonem 586/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, tj. modernizace, rekonstrukce a zhodnocení, při kterých se mění daňová odpisová sazba - není uživateli přímo přístupné, lze opravit účetní změnou 32


Účetní (záložka)

Účetní údaje

 • Účetní pořizovací cena - pořizovací (též reprodukční pořizovací) cena včetně nákladů na pořízení – viz zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví, část čtvrtá o oceňování majetku
 • Účetní zůstatková cena - pouze zobrazovaný údaj (rozdíl účetní pořizovací cena - účetní oprávky)
 • Klíč odpisu - klíč účetního způsobu odpisování, jejich seznam naleznete v kapitole Měsíční zpracování, Výpočet účetních odpisů
 • ROS účetní - roční odpisová sazba účetní - zadává uživatel dle svého plánu odpisů (zákon 563/1991 Sb. o účetnictví) - je možná uživatelská vazba na CZ-CPA/CZ-CC
 • Účetní odpisová skupina - jen pro rozpočtové organizace - účetní odpisová skupina - zařazení do odpisových skupin je dáno na základě vyhlášky č.708, přílohy č.4 a to dle příslušné klasifikace CZ-CPA/CZ-CC, vazba na číselník účetních odpisových skupin g0odsu
 • Počet měsíců/let odpisování - zadávaná hodnota pro klíče účetního způsobu odpisování 10 a 11, pro způsob odpisování 13 se předvyplňuje na základě zadané účetní odpisové skupiny dle číselníku účetních odpisových skupin
 • Zbývající životnost v letech - jen pro rozpočtové organizace - pro způsob odpisování 13 se předvyplňuje na základě zadané účetní odpisové skupiny dle číselníku účetních odpisových skupin, při uzavření roku se snižuje o 1 rok, jedná se o rozhodující parametr pro výpočet účetního odpisu
 • Zbytková hodnota - jen pro rozpočtové organizace - hodnota, pod kterou nesmí klesnout účetní zůstatková hodnota
 • Limitní procento - procento z pořizovací ceny účetní, pod které nesmí klesnout účetní zůstatková hodnota
 • Účetní oprávky - celkové účetní oprávky
 • Měsíční účetní odpis - poslední vypočtený měsíční účetní odpis - způsob jeho výpočtu je dán klíčem účetního odpisu viz výše
 • Kumulovaný účetní odpis - oprávky běžného roku
 • Opravná položka - opravná položka k pořizovací hodnotě (viz zákon 563/1991 Sb. paragraf 26)
 • Předpokládaná prodejní cena - cena, za kterou se předpokládá prodej

Transfer - jen pro rozpočtové organizace

 • Datum pořízení transferu - datum pořízení transferu ve formátu datetime
 • Transfer (dotace) - celkový obnos transferu (dotace) k danému inventárnímu číslu
 • Celkový rozpuštěný transfer - celková výše rozpuštěného transferu k danému inventárnímu číslu
 • Roční rozpuštěný transfer - celková výše rozpuštěného transferu k danému inventárnímu číslu za aktuální rok zpracování
 • Měsíční rozpuštěný transfer - výše rozpuštěného transferu k danému inventárnímu číslu za poslední měsíc zpracování

Doplňující informace

 • Reálná hodnota - jen pro rozpočtové organizace - výše reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
 • Oceňovací rozdíl - jen pro rozpočtové organizace - needitovatelný údaj, vypočítává se jako Pořizovací cena účetní mínus Reálná hodnota (OCR = RPCU - RH)
 • Počet kusů - počet kusů lze zadávat pouze v případě druhu majetku „O“ = obaly (drobný pomnožný majetek), jinak je standardně = 1
 • Rok výroby - rok výroby, dohotovení ve tvaru RRRR
 • Činnost - druh činnosti položky DM - obecně použitelný
 • Druhotná klasifikace - vlastní klasifikace uživatele - obecně použitelná
 • Pojištění - typ pojištění, vazba na číselník g0pojOstatní (záložka)

Účetní dimenze

 • Výrobek - určení výrobku, na který se účtují náklady spojené s daným inventárním číslem (volitelně)
 • Doplněk 1, 2, 3, 4 - doplňující údaje

Vazba na Investice

 • Účet - účet DAL pro zaúčtování pořízení, na který se účtuje dle Investic
 • Útvar - útvar DAL pro zaúčtování pořízení, na který se účtuje dle Investic

Původní hodnoty (needitovatelné položky)

 • Původní způsob daňového odpisování - to tohoto údaje se při přerušení daňového odpisování zapíše klíč daňového odpisování, který byl před přerušením tak, aby se právě na tento bylo možno nastavit při návratu na odpisování
 • Původní inventární číslo - Původní inventární číslo majetku, např. před rozdělením nebo vyčleněním
 • Původní účetní pořizovací cena - původní pořizovací (též reprodukční pořizovací) cena včetně nákladů na pořízení
 • RPC na počátku roku - daňová pořizovací (též reprodukční pořizovací) cena k 1.1. aktuálního roku zpracování
 • Reinvestiční % - reinvestiční procento, legislativně již neplatí, pouze z důvodu archivů - jen podnikové organizace
 • Rok uplatnění - rok uplatnění reinvestičního procenta, legislativně již neplatí, pouze z důvodu archivů - jen podnikové organizace
 • Limitní procento - jen pro rozpočtové organizace - procento z pořizovací ceny, přes které již nelze snížit zůstatkovou hodnotu, legislativně již neplatí, pouze z důvodu archivů

Další informace

 • Období zařazení - needitovatelný údaj, vznikne na základě zadání datumu zařazení a to ve tvaru RRRRMM
 • Výrobní číslo - upřesnění majetkové položky
 • Typ stroje - upřesnění majetkové položky
 • Počet přerušených let odpisování - needitovatelný údaj, vznikne když při výpočtu daňových odpisů je nastaveno přerušené odpisování - tehdy se do tohoto údaje přičte 1 rok
 • Způsob pořízení - původní klíč pohybu pro pořízení
 • Pořízeno dne - počítačové datum pořízení majetkové položkyZměny (záložka)

Registry (záložka)

Příslušenství (záložka)

Masky (záložka)

V této volbě uživatel vytváří a aktualizuje zvolenou účetní masku (masky) pro rozúčtovávání účetních odpisů, příp. také masky pro rozúčtovávání rozpuštěných transferů.Účetní pohyby

Účetní pohyby se účtují na základě číselníku souvztažností osouv.
Pro Majetek mají kódy souvztažnosti tuto skladbu:

 • A - účetní akce/neúčetní akce (1/2)
 • B - odpisy(0), pořízení(1,2), vyřazení(3,4), účetní změny(5), převody (6,7,8,9)
 • CC - číslo pohybu (pořízení/vyřazení/účetní změny)
 • D - druh majetku (B/P/M/T/I/D/N/Z/O)
 • ZZZ - způsob účtování
 • MMM - pořadí v rámci odpisu/rozpuštěného transferu dle účtovací masky

Poznámka ke kódování níže uvedených souvztažností :
D = aktuální druh majetku, ZZZ = aktuální způsob účtování, d = původní druh majetku, zzz = původní způsob účtování

Pořízení majetku

Uživatel se může rozhodnout, zda bude kartu majetku pořizovat přes ikonu Pořízení, tj. „do čista“ anebo přes ikonu Duplikace opsáním stávající věty. V obou případech se objeví menu s nabídkou klíčů pořízení:

 • 01 - pořízeno z Investic - tento způsob pořízení automaticky vzniká při importu z Investic, lze jej ale i použít jako standardní pořízení
 • 02 - převod do Orsoftu odjinud - tento kód se používá při vzniku dat konverzí z jiného systému, lze jej ale i použít jako standardní pořízení
 • 03 - pořízeno převodem z operativní evidence - tento způsob pořízení automaticky vzniká při importu z Operativní evidence, lze jej ale i použít jako standardní pořízení
 • 04 - pořízení tech.zhodnocení - tento kód lze použít pro zařazení technického zhodnocení jakožto samostatné majetkové karty (např. TZ na cizím majetku)
 • 05 - pořízení omylem zrušeného - tento kód lze použít v případě, kdy se provedlo chybné vyřazení na inventárním čísle, které nemělo být vyřazeno - v tomto případě se po zadání původního inventárního čísla a dokončení pořízení toto převede z úbytků, toto pořízení je možné pouze v aktuálním roce, tzn. že vyřazení i zpětné pořízení omylem zrušeného proběhlo ve stejném aktuálním roce
 • 06 - p.rozdělením n.vyčleněním - nenabízí se jako možné pořízení, tento kód vzniká automaticky při rozdělení nebo vyčlenění majetku
 • 07 - pořízení staršího DM - standardní pořízení, ale odpisování VŽDY probíhá již v měsíci pořízení
 • 08 - pořízení převodem z jiného závodu - kód pro případné závodové zpracování
 • 09 - pořízení nově zjištěného DM - takto pořízený majetek (popisuje majetek nalezený při inventuře, o kterém nejsou žádné záznamy) nelze daňově odpisovat, neboť není jisté, zda už se odpisoval a jak dlouho, toto se kontroluje programem, pokud zadáte jiný klíč daňového odpisování než 3 = neodpisuje se, objeví se příslušná zpráva. četní odpisování je sice programem povoleno, ale za jeho provádění si plně zodpovídá sám uživatel.
 • 10 - pořízeno bezúplatným převodem - standardní pořízení majetku dle legislativních možností (na základě Směrnice o účtové osnově a Postupů účtování)
 • 11 - pořízeno koupí - standardní pořízení majetku dle legislativních možností
 • 12 - vytvořeno vlastní činností - standardní pořízení majetku dle legislativních možností
 • 13 - pořízeno nabytím práv k výsledkům duševní činnosti - standardní pořízení majetku dle legislativních možností
 • 14 - pořízeno darováním - standardní pořízení majetku dle legislativních možností
 • 15 - pořízeno převodem dle právních předpisů - standardní pořízení majetku dle legislativních možností
 • 16 - pořízeno přeřazením z osobního užívání do podnikového - standardní pořízení majetku dle legislativních možností
 • 17 - pořízeno leasingem bezúplatně - popisuje situaci, kdy leasovaný Majetek přejde do vlastnictví organizace a to s účetními i daňovými oprávkami rovnými pořizovací ceně a jako takový se již neodpisuje
 • 18 - pořízeno leasingem za úplatu - popisuje situaci, kdy leasovaný Majetek přejde do vlastnictví organizace. V tomto případě je třeba zadávat nákupní cenu, která se přičte do ceny pořizovací, toto doúčtování nákupní ceny je i samostatně dokladováno a eventuelně zaúčtováváno.
 • 19 - pořízení speciální - při uložení věty se objeví okénko pro zadání tří částí pořizovací ceny, tyto tři části se sečtou do pořizovací ceny, ve změnovém souboru se vytvoří samostatné doklady pro pořízení všech tří částí pořizovací ceny:
  • kód změny 76 - doklad o 1.části pořizovací ceny při pořízení - souvztažnost 1191DZZZ
  • kód změny 77 - doklad o 2.části pořizovací ceny při pořízení - souvztažnost 1192DZZZ
  • kód změny 78 - doklad o 3.části pořizovací ceny při pořízení - souvztažnost 1193DZZZ
 • 81 - cizí majetek v nájmu - tento způsob umožní buď pořídit novou větu do kmenového souboru DM. Do změnového souboru se vytvářejí doklady jako při běžném pořízení, v těchto se nenastavuje číslo dokladu, dosazuje se do příznaku zaúčtování hodnota = 2 a účtovací věty se z nich tudíž nevytvářejí. Stanovení způsobu odpisování takového Majetku je věcí uživatele.

Při pořízení se generují do změnového souboru následující doklady (doklady - kromě s kódem změny 71 - se vytvářejí pouze tehdy, když jsou hodnoty dokladovaných údajů nenulové):

 • kód změny 71 - pořizovací cena účetní při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 11CPDZZZ
 • kód změny 72 - účetní oprávky při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 12CPDZZZ
 • kód změny 74 - kumulovaný odpis při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1074DZZZ
 • kód změny 70 - pořizovací cena daňová při pořízení - neúčetní zápis
 • kód změny 73 - daňové oprávky při pořízení - neúčetní zápis
 • kód změny 75 - doklad o nákupní ceně při pořízení klíčem „18” - účetní zápis - souvztažnost 1518DZZZ
 • kód změny 00 - měsíční odpis účetní - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ - vzniká jako jednorázový odpis (klíč účetního odpisu =4), pokud není odpis rozpouštěn přes masku
 • kód změny D0 - měsíční rozpuštěný transfer - účetní zápis - souvztažnost 1090DZZZ - vzniká tehdy, pokud vzniká i doklad 00 o měsíčním odpisu a je nenulová výše transferu


Vyřazení majetku

Pokud uživatel zvolí ikonu pro Vyřazení, objeví se menu s nabídkou klíčů vyřazení:

 • 61 - vyřazení prodejem - tento způsob vyřazení umožní zadat i hodnotu pro Prodejní cenu, tato je zaznamenána jako neúčtovaný záznam do změnového souboru (kód změny 83) a lze vytisknout v sestavách úbytků
 • 62 - vyřazení likvidací - standardní vyřazení majetku dle legislativních možností (na základě Směrnice o účtové osnově)
 • 63 - vyřazení darováním - standardní vyřazení majetku dle legislativních možností
 • 64 - vyřazení převodem na základě právních předpisů - standardní vyřazení majetku dle legislativních možností
 • 65 - vyřazení následkem škody nebo manka - standardní vyřazení majetku dle legislativních možností
 • 66 - vyřazení převodem z podnikového do osobního užívání - standardní vyřazení majetku dle legislativních možností
 • 67 - hromadné vyřazení likvidací - kód pro hromadné vyřazení majetku přes hromadné změny, lze jej ale i použít jako standardní vyřazení
 • 68 - hromadné vyřazení prodejem - kód pro hromadné vyřazení majetku přes hromadné změny, lze jej ale i použít jako standardní vyřazení
 • 69 - zrušeno sloučením - nenabízí se jako možné vyřazení, tento kód vzniká automaticky při sloučení majetku a to u toho inventárního čísla, které bylo zrušeno, na konci roku se výpočet daňového odpisu neprovádí
 • 71 - převod na jiný závod - kód pro případné závodové zpracování
 • 72 - vyřazení omylem zařazeného - v případě pořízení chybného inventárního čísla lze toto zrušit za pomoci tohoto klíče vyřazení, nejprve je ale nutné odúčtovat oprávky respektive kumulovaný odpis do nuly. Tímto kódem lze vyřazovat pouze inv. číslo s nulovými oprávkami. Proto je třeba nejprve provést účetní změnu 26 = změna účetních oprávek a tímto je vynulovat a teprve následně provést vyřazení 72.
 • 73 - vyřazeno převodem do OE - kód pro převod z dlouhodobého majetku do Operativní evidence
 • 74 - hromadné vyřazení darováním - kód pro hromadné vyřazení majetku přes hromadné změny, lze jej ale i použít jako standardní vyřazení
 • 75 - převod na jinou obec - standardní vyřazení majetku dle legislativních možností (pro rozpočtové organizace)
 • 83 - ukončení nájmu se zrušením - vyřazení majetku v nájmu (opak 81)

Při vyřazení se generují do změnového souboru následující doklady (samozřejmě pokud obnosy nejsou nulové):

 • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
 • kód změny 81 - pořizovací cena účetní při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 13CPDZZZ
 • kód změny 82 - zůstatková hodnota účetní při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 14CPDZZZ
 • kód změny 80 - pořizovací cena daňová při vyřazení - neúčetní zápis

Při vyřazení pohybem 69,71 a 75 je určitý rozdíl. Při pohybech 69 a 71 se negeneruje doklad o kódu změny 82 (zůst.cena), ale doklad o kódu změny 84 (účetní oprávky), při pohybu 75 se generuje doklad 82 i 84:

 • kód změny 84 - účetní oprávky při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 15CPDZZZ
 • kód změny 83 - prodejní cena - neúčetní zápis - vzniká při vyřazení pohybem 61

Při vyřazení věty, která má nenulovou opravnou položku, se generuje věta do změnového souboru s kódem změny 43 nebo 44 - korekce opravné položky kladná nebo záporná, která tuto opravnou položku nuluje !


Účetní změny A*

Pokud uživatel zvolí ikonu pro Účetní změny, objeví se menu s nabídkou těchto možností:

 • A1 - změna útvaru - jedná se o změnu organizačního členění, která ve většině případů (pokud není v konfiguraci vypnut parametr čtování změn útvaru/RS) má důsledky až do účetnictví, v takovém případě se do změnového souboru generují následující doklady 91 - 94:
  • kód změny 01 - změna útvaru - neúčetní zápis
  • kód změny 91 - pořízení RPCU na novém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1601DZZZ
  • kód změny 92 - vyřazení RPCU na starém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1701DZZZ
  • kód změny 93 - pořízení OPRU na novém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1801DZZZ
  • kód změny 94 - vyřazení OPRU na starém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1901DZZZ
 • A2 - změna zaúčtování - v případě změny druhu majetku nebo způsobu účtování nebo obojího se jedná o změnu zaúčtování majetku, která ve většině případů (pokud není v konfiguraci vypnut parametr účtování změn druhu majetku/zp.účtování) má důsledky až do účetnictví, v takovém případě se do změnového souboru generují následující doklady 46 - 49 (kde „ZZZ“ = nový způsob účtování a „zzz“ = starý způsob účtování):
  • kód změny 20 - změna druhu majetku - neúčetní zápis
  • kód změny 09 - změna způsobu účtování - neúčetní zápis
  • kód změny U1 - změna účtu - neúčetní zápis
  • kód změny 46 - pořízení RPCU na novém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1620DZZZ
  • kód změny 47 - vyřazení RPCU na starém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1720dzzz
  • kód změny 48 - pořízení OPRU na novém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1820DZZZ
  • kód změny 49 - vyřazení OPRU na starém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1920dzzz
 • A3 - převod do správy - jedná se o změnu způsobu účtování při změně účetního okruhu u rozpočtové organizace (rozvaha - podrozvaha), která (pokud není v konfiguraci vypnut parametr čtování změn druhu majetku/zp.účtování) má důsledky až do účetnictví, v takovém případě se do změnového souboru generují následující doklady 66 - 69 (kde „ZZZ“ = nový způsob účtování a „zzz“ = starý způsob účtování):
 • kód změny 09- změna způsobu účtování - neúčetní zápis
 • kód změny 66 - pořízení RPCU na novém typu - účetní zápis - souvztažnost 16A3DZZZ
 • kód změny 67 - vyřazení RPCU na starém typu - účetní zápis - souvztažnost 17A3Dzzz
 • kód změny 68 - pořízení OPRU na novém typu - účetní zápis - souvztažnost 18A3DZZZ
 • kód změny 69 - vyřazení OPRU na starém typu - účetní zápis - souvztažnost 19A3Dzzz
 • A4 - změna rozpočtové skladby - jedná se o změnu organizačního členění u rozpočtové organizace, která ve většině případů (pokud není v konfiguraci vypnut parametr Účtování změn útvaru/RS) má důsledky až do účetnictví, v takovém případě se do změnového souboru generují následující doklady R1 - R4:
 • kód změny 21 - změna kapitoly - neúčetní zápis
 • kód změny 33 - změna oddílu, paragrafu - neúčetní zápis
 • kód změny 22 - změna organizace - neúčetní zápis
 • kód změny R1 - pořízení RPCU na nové rozpočtové skladbě - účetní zápis - souvztažnost 16R1DZZZ
 • kód změny R2 - vyřazení RPCU na staré rozpočtové skladbě- účetní zápis - souvztažnost 17R1DZZZ
 • kód změny R3 - pořízení OPRU na nové rozpočtové skladbě - účetní zápis - souvztažnost 18R1DZZZ
 • kód změny R4 - vyřazení OPRU na staré rozpočtové skladbě - účetní zápis - souvztažnost 19R1DZZZ
 • A5 - změna reálné hodnoty - jen pro rozpočtové organizace, vše je popsáno v kapitole dokumentace Práce s reálnou hodnotou
 • A6 - změna opravné položky - vše je popsáno v kapitole dokumentace Práce s opravnou položkou

Účetní změny 21 - 35

 • 21 - nástavby, přístavby, stavební úpravy - jedná se o technické zhodnocení, které zároveň má důsledky v případné změně daňové odpisové sazby (pro klíče daňového odpisu 1,2) nebo v prodloužení zbývající životnosti(pro kombinaci odpisování 12/9 u SW). Pokud došlo k technickému zhodnocení omylem, lze provést tzv. technické odzhodnocení, tj. zadat celou částku TZ záporně a následně dojde k odúčtování pořizovacích cen a k vrácení období TZ na původní období TZ před tímto mylným zhodnocením. Do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 32 - změna období technického zhodnocení - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1521DZZZ
  • kód změny 59 - změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
 • 22 - rekonstrukce - totéž jako u pohybu 21, jen změna v kódu souvztažnosti 1522DZZZ
 • 23 - modernizace - totéž jako u pohybu 21, jen změna v kódu souvztažnosti 1523DZZZ
 • 24 - doúčtování pořizovací ceny - zde lze zvlášť měnit cenu účetní i daňovou nahoru i dolů, do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1524DZZZ
  • kód změny 59 - změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
 • 25 - doúčtování daňových oprávek - změna daňových oprávek nahoru i dolů, do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápis
 • 26 - doúčtování účetních oprávek - změna účetních oprávek zvlášť jako letošních(v tomto případě se o stejnou částku mění i kumulovaný odpis), zvlášť se mění oprávky minulých let, opět lze měnit stav nahoru či dolů, do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 62 - změna účetních oprávek letošních - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ
  • kód změny 63 - změna účetních oprávek loňských - účetní zápis - souvztažnost 1500DZZZ
 • 27 - odložené zvýšení pořizovací ceny - jedná se o případné budoucí technické zhodnocení, kdy nevíme zda částky jednotlivých faktur v rámci roku celkem přesáhnou hranici TZ, do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 55 - neuskutečněná změna RPCU - účetní zápis - souvztažnost 1527DZZZ
 • V případě dalšího provedení pohybu 27 probíhá automatická kontrola, zda nedošlo celkem k překročení hranice pro TZ, pokud ano, generuje se nejen zápis 55, ale i další, který odúčtovává veškerou naběhlou částku kódem 27 z nákladů, do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 55 - neuskutečněná změna RPCU - jen ta zadaná částka kladně - účetní zápis - souvztažnost 1527DZZZ
  • kód změny 55 - neuskutečněná změna RPCU - suma částek záporně - účetní zápis - souvztažnost 1527DZZZ
 • Následně automaticky proběhne klasické technické zhodnocení - nabídne se zadání kódu pro TZ.
 • 32 - změna období technického zhodnocení - nejedná se o technické zhodnocení, pouze o změnu období TZ z různých důvodů např. pozdního provedení, toto zároveň má důsledky v případné změně daňové odpisové sazby (pro klíče daňového odpisu 1,2). Zároveň je zde možnost změnit zbývající životnosti(pro kombinaci odpisování 12/9 v případě např. jejího chybného zadání při pořízení), do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 32 - změna období technického zhodnocení - neúčetní zápis
  • kód změny C0 - změna zbývající životnosti - neúčetní zápis
 • 35 - doúčtování pořizovací ceny a účetních oprávek - tento klíč umožní zvýšení respektive snížení pořizovací ceny účetní i daňové, účetních oprávek i daňových oprávek o stejnou hodnotu zadané korekce. U této změny se do kumulovaného odpisu nic nepřičítá. Aby bylo možno změnu 35 účtovat pouze jedním dokladem (to je její výhoda!), u druhého účetního dokladu ve změnovém souboru s kódem změny 61 je nastaven příznak zaúčtování = 2 (neúčtuje se). Do změnového souboru se generují následující doklady:
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1535DZZZ
  • kód změny 59 - změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
  • kód změny 61 - změna účetních oprávek - neúčetní zápis
  • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápisTechnické zhodnocení nejen software (způsoby odpisování 12/9)

Níže popsané postupy platí pouze pro tuto kombinaci způsobů odpisování:

 • způsob daňového odpisování = 12 (dle životnosti - zadané do počtu zbývajících měsíců odpisování)
 • způsob účetního odpisování = 9 (simulace daňového odpisování).

V případě technického zhodnocení (TZ) se objevuje jiné okno než u ostatních způsobů odpisování. Uživateli se předvyplní zbývající doba odpisování v měsících, platná k 1.lednu daného roku a políčko (check button) pro zadání, zda se jedná o TZ se změnou doby odpisování, zůstane defaultně nezatrženo.

Pokud by k datu technického zhodnocení aktuální počet zbývajících měsíců byl nižší než 18 měsíců, měl by uživatel zvolit variantu „Se změnou doby odpisování“ a nastavit dobu odpisování v měsících dle potřeby a to minimálně 18 měsíců.

Následný výpočet odpisů bude probíhat algoritmem vztahujícím se k období posledního technického zhodnocení, tj v uvedeném případě se majetek ještě bude odpisovat 18 měsíců od měsíce následujícího po období technického zhodnocení. V opačném případě, pokud uživatel nezvolí variantu „Se změnou doby odpisování“, se uvedená doba odpisování v měsících vztahuje k 1.lednu daného roku.

Rozdělení a sloučení

 • 28 - změněno rozdělením - jedná se o rozdělení stávajícího čísla na dvě, uživatel zadává nové inventární číslo a o kolik se má ponížit pořizovací cena stávajícího, přednabídne se mu adekvátní ponížení oprávek , výsledné obnosy ještě může změnit, do změnového souboru se generují následující doklady:
 • změněné inv.číslo
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 18 - záporná změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - záporná změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1528DZZZ
  • kód změny 59 - záporná změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
  • kód změny 61 - záporná změna účetních oprávek - účetní zápis - souvztažnost 1028DZZZ
  • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápis
 • nové inv.číslo
  • kód změny 71 - pořizovací cena účetní při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1106DZZZ
  • kód změny 72 - účetní oprávky při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1206DZZZ
  • kód změny 74 - kumulovaný odpis při pořízení - neúčetní zápis
  • kód změny 70 - pořizovací cena daňová při pořízení - neúčetní zápis
  • kód změny 73 - daňové oprávky při pořízení - neúčetní zápis
 • 29 - změněno sloučením - jedná se o sloučení dvou již existujících inv.čísel, uživatel zadává slučované inventární číslo (to, které bude vyřazeno) a datum jeho vyřazení, do změnového souboru se generují následující doklady:
 • změněné inv.číslo
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1529DZZZ
  • kód změny 59 - změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
  • kód změny 61 - změna účetních oprávek - účetní zápis - souvztažnost 1029DZZZ
  • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápis
 • vyřazené inv.číslo
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 81 - pořizovací cena účetní při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 1369DZZZ
  • kód změny 84 - účetní oprávky při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 1569DZZZ
  • kód změny 80 - pořizovací cena daňová při vyřazení - neúčetní zápis
  • kód změny 85 - daňové oprávky při vyřazení - neúčetní zápisČástečné úbytky

 • 44 - částečná likvidace se 100% doodepsáním likvidované části
 • 45 - částečná škoda nebo manko se 100% doodepsáním likvidované části
 • 46 - částečný prodej se 100% doodepsáním prodané části

Při těchto částečných úbytcích dochází ke snížení pořizovací ceny o zadanou korekci. Snížení účetních a daňových oprávek a kumul. odpisu se provádí poměrně. Doodepsání likvidované části se provádí pouze u majetku, který je odepisován. Pro provedení částečného úbytku je třeba zadat zápornou daňovou a účetní korekci pořizovací ceny (tj. likvidovanou část), program automaticky provede 100% doodepsání likvidované části a do změnového souboru se generují následující doklady:

 • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
 • kód změny 18 - záporná změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
 • kód změny 51 - záporná změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 15CPDZZZ
 • kód změny 59 - změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
 • kód změny 61 - záporná změna účetních oprávek - neúčetní zápis
 • kód změny 29 - zůstatková hodnota likvidované části - účetní zápis - souvztažnost 10CPDZZZ
 • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápis
 • 47 - částečný převod na jiné inventární číslo

U této změny zadáváte jiné (buď již existující či dosud neexistující) inventární číslo. Zobrazí se jeho účetní oprávky a kumulovaný účetní odpis. Nyní je třeba zadat zápornou korekci pořizovací ceny, účetní i daňovou. Záporná korekce daňových a účetních oprávek se spočte poměrně a následně ji nelze měnit. Dále lze zadat korekci kumulovaného odpisu. Nově vzniklé inv. číslo se samo zapíše do kmenového souboru DM s uvedenými hodnotami zmíněných údajů a klíčem pořízení 06, ostatní položky jsou přebrány z věty původní. U této nové věty se do změnového souboru vytvářejí doklady stejné jako u ostatních běžných pořízení. Pokud „jiné” inv. číslo již existuje, uvedené hodnoty zmíněných údajů se přičítají k příslušným již existujícím hodnotám a do změnového souboru se vytvářejí doklady stejné jako u ostatních běžných účetních změn:

 • změněné (tj. ponížené) inv.číslo
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 18 - záporná změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - záporná změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1547DZZZ
  • kód změny 59 - záporná změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
  • kód změny 61 - záporná změna účetních oprávek - účetní zápis - souvztažnost 1047DZZZ
  • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápis
 • nové inv.číslo
  • kód změny 71 - pořizovací cena účetní při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1106DZZZ
  • kód změny 72 - účetní oprávky při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1206DZZZ
  • kód změny 74 - kumulovaný odpis při pořízení - neúčetní zápis
  • kód změny 70 - pořizovací cena daňová při pořízení - neúčetní zápis
  • kód změny 73 - daňové oprávky při pořízení - neúčetní zápis
 • změněné (tj. povýšené) inv.číslo
  • kód změny 08 - změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 18 - záporná změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 51 - záporná změna pořizovací ceny účetní - účetní zápis - souvztažnost 1531DZZZ
  • kód změny 59 - záporná změna pořizovací ceny daňové - neúčetní zápis
  • kód změny 61 - záporná změna účetních oprávek - účetní zápis - souvztažnost 1031DZZZ
  • kód změny 64 - změna daňových oprávek - neúčetní zápisPráce s transfery (jen pro rozpočtové organizace)

Na základě ČUS vyhlášky č.708 pro rozpočtové a příspěvkové organizace byla doplněna práce s investičními transfery (dotacemi). Na druhé, tj. „účetní“ záložce naleznete tyto položky:

 • Datum pořízení transferu - - datum pořízení transferu ve formátu datetime
 • Transfer (dotace) - celkový obnos transferu (dotace) k danému inventárnímu číslu
 • Celkový rozpuštěný transfer - celková výše rozpuštěného transferu k danému inventárnímu číslu
 • Roční rozpuštěný transfer - celková výše rozpuštěného transferu k danému inventárnímu číslu za aktuální rok zpracování
 • Měsíční rozpuštěný transfer - výše rozpuštěného transferu k danému inventárnímu číslu za poslední měsíc zpracování

Při pořízení nového inventárního čísla lze editovat pouze položku Transfer, a Celkový rozpuštěný transfer, do změnového souboru se zapisují doklady o pořízení:

 • kód změny D1 - výše transferu při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1DCPDZZZ, 1D = vždy označení pro pořízení transferu, CP = kód pořízení majetku
 • kód změny DE - výše celkového rozpuštěného transferu (CRT) při pořízení - účetní zápis - souvztažnost 1RCPDZZZ, 1R = vždy označení pro pořízení CRT, CP = kód pořízení majetku

Ostatní údaje lze měnit pouze přes funkcionalitu Účetní změny a to těmito pohyby:

 • 94 - doúčtování transferu - jedná se o kladnou nebo zápornou změnu výše transferu, účtuje se tak jak byla zadána – kladně či záporně
 • 95 – snížení transferu - záporná změna výše dotace, účtuje se VŽDY kladně
 • 96 – doúčtování rozpuštěného transferu - změna výše Loňského rozpuštěného transferu – tento obnos mění údaj Celkový rozpuštěný transfer, respektive změna výše Letošního rozpuštěný transferu – tento obnos mění údaj Celkový rozpuštěný transfer i Roční rozpuštěný transfer o stejnou částku

Tyto účetní změny jsou analogické změnám s číslem pohyby 24 a 26 pro RPC a Oprávky. V souvislosti s účetními i neúčetními změnami vznikají do změnového souboru zápisy následujících pohybů s uvedenými kódy změn:

 • kód změny D2 - změna výše transferu - účetní zápis - souvztažnost 15D2DZZZ
 • kód změny D3 – změna letošního rozpuštěného transferu - účetní zápis - souvztažnost 15D3DZZZ
 • kód změny D4 – změna loňského rozpuštěného transferu - účetní zápis - souvztažnost 15D4DZZZ
 • kód změny D5 - změna datumu transferu na druhu „Y“ - neúčetní zápis
 • kód změny D6 - změna výše transferu na druhu „Y“ - neúčetní zápis
 • kód změny D7 - snížení výše transferu - účetní zápis - souvztažnost 15D7DZZZRozpouštění transferů

Při výpočtu odpisů se zároveň rozpouští transfer a to algoritmem:

 • Měsíční rozpuštěný transfer = Měsíční účetní odpis * Transfer / Účetní pořizovací cena

Výše Měsíčního rozpuštěného transferu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zároveň se provádí příslušný zápis výše Měsíčního rozpuštěného transferu do změnového souboru:

 • kód změny D0 - měsíční rozpuštěný transfer - účetní zápis - souvztažnost 1090DZZZ

Pokud je celková výše transferu uvedena na haléře, tyto haléře se stanou součástí poslední částky měsíčního rozpuštěného transferu a to proto, aby byl celý transfer rozpuštěn do nuly. Výše částky měsíčního rozpuštěného transferu se zároveň přičte do položek Celkový rozpuštěný transfer a Roční rozpuštěný transfer.Vyřazení majetku s nenulovou výší transferu

V souvislosti s vyřazením vznikají do změnového souboru zápisy následujících pohybů s uvedenými kódy změn:

 • kód změny D8 - výše transferu při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 15D8DZZZ
 • kód změny D9 – nerozpuštěný transfer při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 15D9DZZZ
 • kód změny DC – rozpuštěný transfer při vyřazení - účetní zápis - souvztažnost 15DCDZZZ

U způsobu vyřazení 75 vznikají všechny 3 uvedené zápisy, u způsobů vyřazení 69, 71, 85 a 86 pouze D8 a DC, u všech ostatních jen D8 a D9.Účetní změny majetku s nenulovou výší transferu

Částečné vyřazení
Při částečném vyřazení probíhají s údaji o transferu analogické změny jako s RPC, Oprávkami a Kumul.odpisem. Trojčlenkou se pokrátí výše těchto položek:

 • Transfer
 • Celkový rozpuštěný transfer
 • Roční rozpuštěný transfer

Výpočtem se získá údaj:

 • Nerozpuštěný transfer likvidované části = Transfer likv.části - Celkový rozpuštěný transfer likv.části

V souvislosti s částečným vyřazením vznikají do změnového souboru zápisy následujících pohybů s uvedenými kódy změn:

 • kód změny DA - výše transferu likvid.části - účetní zápis - souvztažnost 15DADZZZ
 • kód změny DB - nerozpuštěný transfer likvid.části - účetní zápis - souvztažnost 15DBDZZZ
 • kód změny DD - změna celkového rozpuštěného transferu - neúčetní zápis - souvztažnost 15DDDZZZ

Částečný převod na jiné inventární číslo, Rozdělení
V případě těchto pohybů (čísla pohybu 47 a 28) nedochází k rovnoměrnému rozdělení výše transferu ani rozpuštěné dotace. Celá výše transferu i rozpuštěné dotace zůstává na původním inv.čísle. Pokud by si uživatel nějakou část transferu přál převést na to druhé inventární číslo, musí na obou inventárních číslech provést samostatné pohyby „94 – doúčtování transferu“, „96 – doúčtování rozpuštěného transferu“ a to jak kladně, tak záporně.

Sloučení dvou inventárních čísel
U tohoto pohybu (číslo pohybu 29) dochází k automatickému sečtení obnosů z obou inventárních čísel a to v údajích:

 • Transfer
 • Celkový rozpuštěný transfer
 • Roční rozpuštěný transfer

V souvislosti se sloučením vznikají do změnového souboru zápisy následujících pohybů s uvedenými kódy změn:

 • kód změny D2 - změna výše transferu - účetní zápis - souvztažnost 15D2DZZZ
 • kód změny DD - změna celkového rozpuštěného transferu - účetní zápis - souvztažnost 15DDDZZZPráce s reálnou hodnotou(jen pro rozpočtové organizace)

Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou. Na druhé, tj. „účetní“ záložce naleznete tyto položky:

 • Reálná hodnota - výše reálné hodnoty majetku určeného k prodeji, lze zadat pouze přes četní změny, kód pohybu A5 - změna reálné hodnoty
 • Oceňovací rozdíl - needitovatelný údaj, vypočítává se jako Pořizovací cena účetní mínus Reálná hodnota (OCR = RPCU - RH)

Do změnového souboru se zapisuje doklad pro zaúčtování nově vzniklého oceňovacího rozdílu:

 • kód změny 41 - kladné pořízení oceňovacího rozdílu - účetní zápis v případě, že je oceňovací rozdíl nově vzniklý a kladný - souvztažnost 4100DZZZ
 • kód změny 42 - záporné pořízení oceňovacího rozdílu - účetní zápis v případě, že je oceňovací rozdíl nově vzniklý a záporný - souvztažnost 4200DZZZ

Při změně již existujícího oceňovacího rozdílu se do změnového souboru se zapisuje doklad pro zaúčtování změny oceňovacího rozdílu:

 • kód změny 43 - kladná změna oceňovacího rozdílu - účetní zápis v případě, že je změna oceňovacího rozdílu kladná - souvztažnost 4300DZZZ
 • kód změny 44 - záporná změna oceňovacího rozdílu - účetní zápis v případě, že je změna oceňovacího rozdílu záporná - souvztažnost 4400DZZZ

V souvislosti s přeceněním na RH je nutné bezprostředně následně přeúčtovat účetní oprávky, tyto je třeba zaúčtovat jako kladný obnos. K tomuto slouží pohyb 39:

 • 39 - přeúčtování účetních oprávek - jedná se o zaúčtování účetních oprávek v celé výši - účetní oprávky se při tomto pohybu na inventární kartě nemění!

Do změnového souboru vznikne zápis:

 • kód změny B7 - přeúčtování účetních oprávek - účetní zápis - souvztažnost 45B7DZZZ

Pokud je majetek oceněn reálnou hodnotou, nelze provádět žádné účetní změny související se změnou pořizovací ceny (RPCU), lze tedy provádět pouze pohyb 25 a 39.

Při volbě způsobu vyřazení 61 - vyřazení prodejem, pokud vyřazovaný majetek je oceněn reálnou hodnotou (tj. pole Reálná hodnota je nenulové), dojde k automatickému vygenerování níže uvedených podkladů pro zaúčtování takového prodeje do změnového souboru:

 • kód změny 81 - RPC při vyřazení prodejem - účetní zápis - souvztažnost 4361DZZZ (s.1361 zůstává pro majetek neoceněný reálnou hodnotou)
 • kód změny 43 - kladná/záporná (souvisí s porovnáním výše zůstatkové ceny a reálné ceny) změna oceňovacího rozdílu - mínus OCR při vyřazení prodejem - účetní zápis - souvztažnost 4500DZZZ

Celkem se jedná o zaúčtování reálné hodnoty při vyřazení. A dále buď

 • kód změny B8 – jde o (OPRU – OCR) – výnosy z přecenění RH (obnos >= 0) - účetní zápis - souvztažnost 45B8DZZZ

anebo

 • kód změny B9 – jde o (OPRU – OCR) – náklady z přecenění RH (obnos < 0) - účetní zápis - souvztažnost 45B9DZZZ - v tomto případě se výsledek zkladňuje.

Pokud vyjde výsledek = 0, pohyb se sice do změn.souboru zapisuje, ale samozřejmě dál neúčtuje.


Práce s opravnou položkou

Na druhé, tj. „účetní“ záložce naleznete tuto položku:

 • Opravná položka - opravná položka k pořizovací hodnotě (viz zákon 563/1991 Sb. paragraf 26)

V tomto případě se jedná o opravnou položku k pořizovací ceně. Opravnou položku (OPP) nelze samostatně editovat, lze zadat pouze přes Účetní změny, kód pohybu A6 - změna opravné položky. Podle způsobu pořízení (kladného či záporného) nebo jen změny (kladné či záporné) dochází k automatickému vygenerování podkladů pro zaúčtování do změnového souboru:

a) pokud je Opravná položka nově pořízená a kladná

 • kód změny C2 - kladné pořízení OPP - účetní zápis - souvztažnost 45C2DZZZ

b) pokud je Opravná položka nově pořízená a záporná:

 • kód změny C3 - záporné pořízení OPP - účetní zápis - souvztažnost 45C3DZZZ

c) pokud je Opravná položka jen změněna a změna je kladná

 • kód změny C4 – kladná změna OPP - účetní zápis - souvztažnost 45C4DZZZ

d) pokud je Opravná položka položka jen změněna a změna je záporná

 • kód změny C5 - záporná změna OPP - účetní zápis - souvztažnost 45C5DZZZNájmy a pronájmy

Jedná se o změny charakteru Majetku a proto jsou uváděny zároveň s nabídkou klíčů pořízení a změn.

 • 81 - cizí majetek v nájmu - tento způsob umožní buď pořídit novou větu do kmenového souboru DM. Do změnového souboru se vytvářejí doklady jako při běžném pořízení, v těchto se nenastavuje číslo dokladu, dosazuje se do příznaku zaúčtování hodnota = 2 a účtovací věty se z nich tudíž nevytvářejí. Stanovení způsobu odpisování takového Majetku je věcí uživatele.
 • 82 - vlastní majetek daný do pronájmu - tento způsob umožní změnit stav věty DM již dříve existující v kmenovém souboru DM. Do změnového souboru se v tomto případě zapisuje pouze změna klíče pohybu. Stanovení způsobu odpisování takového Majetku je věcí uživatele.
 • 83 - ukončení nájmu s následným zrušením a přeřazením do úbytků (opak 81) - do změnového souboru se v tomto případě zapisuje změna klíče pohybu z 81 na 83 a doklady jako při běžném vyřazení, v těchto se nenastavuje číslo dokladu, dosazuje se do příznaku zaúčtování hodnota = 2 a účtovací věty se z nich tudíž nevytvářejí. Věta se vyřadí do souboru úbytků DM s typem věty = 8 a její způsob odpisování je dán již dříve definovaným klíčem odpisování podle rozhodnutí uživatele.
 • 84 - vrácení z pronájmu (opak 82) - tento způsob umožní změnit stav věty DM již dříve existující v kmenovém souboru DM a dané do pronájmu. Do změnového souboru se v tomto případě zapisuje pouze změna klíče pohybu z 82 na 84.
 • 85 - ukončení nájmu s následným zařazením 17 - do změnového souboru se v tomto případě zapisuje změna klíče pohybu z 81 na 85, dále z 85 na 17 a potom proběhne zařazení s klíčem pořízení 17 pořízeno leasingem bezúplatně. To se provede včetně zápisu příslušných pořizovacích dokladů do změnového souboru. Zařazení s klíčem 17 je popsáno v klíčích pořízení.
 • 86 - ukončení nájmu s následným zařazením 18 - do změnového souboru se v tomto případě zapisuje změna klíče pohybu z 81 na 86, dále z 86 na 18 a potom proběhne zařazení s klíčem pořízení 18 pořízeno leasingem za úplatu. To se provede včetně zápisu příslušných pořizovacích dokladů do změnového souboru. Zařazení s klíčem 18 je popsáno v klíčích pořízení.
 • 87 - vyčlenění majetku do zástavy - do věty se zapíše příznak zástavy, případné přeúčtování je potřeba provést přes účetní změnu A2 - změna zaúčtování - změnou způsobu účtování
 • 88 - vynětí majetku ze zástavy - zruší ve větě příznak zástavy, případné přeúčtování je potřeba provést přes účetní změnu A2 - změna zaúčtování - změnou způsobu účtování


Při vyřazení pohybem 85 a 86 se negeneruje doklad o kódu změny 82 (zůst.cena), ale doklad o kódu změny 84 (účetní oprávky).


Hromadné změny

Pod touto skupinou voleb uživatel nalezne řidčeji využívané možnosti hromadných změn a nastavení, které však v pravou chvíli znamenají velkou úsporu práce. Jedná se o hromadné změny vybraných majetkových položek. Některé mají vliv na účetnictví, jiné zase na výpočet daňových odpisů.
Provedení všech hromadných změn probíhá na stejném principu - nejprve je třeba zaškrtnout množinu vět, nad kterou bude probíhat další výběr vět pro hromadnou změnu. To se dělá v browse (zobrazení dat typu Seznam) a vlevo lze hromadně zaškrtnout všechny zobrazené věty, které lze předem např. již předfiltrovat. Nebo lze vybrané věty zaškrtnout jednotlivě. Následně se ještě provádí zadání výběru vět pro danou změnu a to na základě intervalu inventárního čísla, druhu majetku a způsobu účtování. Tj. dochází ještě k výběru nad předchozím výběrem. Poté se již zadává vlastní změna - pokud je např. potřeba změnit více útvarů za jiné útvary, je toto třeba provést tolikrát, kolik je měněných kombinací. Pokud se má změnit např. více útvarů nebo umístění na jednu konkrétní hodnotu, tak se do původní hodnoty nezadá nic, vezmou se všechny zaškrtnuté věty a podle zadané nové hodnoty se provede hromadná změna. Pro rozpočtové organizace funguje hromadná změna rozpočtové skladby ještě trochu speciálně, pokud se zadá do nové hodnoty kapitoly, oddílu, organizace nebo odboru XX, tak se ve výsledku provede vymezerování těchto polí pro všechny zaškrtnuté věty.

 • Hromadná změna útvaru A1 - jedná se o změnu organizačního členění, která ve většině případů (pokud není v konfiguraci vypnut parametr Účtování změn útvaru) má důsledky až do účetnictví, v takovém případě se do změnového souboru generují následující doklady 91 - 94:
  • kód změny 01 - změna útvaru - neúčetní zápis
  • kód změny 91 - pořízení RPCU na novém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1601DZZZ
  • kód změny 92 - vyřazení RPCU na starém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1701DZZZ
  • kód změny 93 - pořízení OPRU na novém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1801DZZZ
  • kód změny 94 - vyřazení OPRU na starém útvaru - účetní zápis - souvztažnost 1901DZZZ
 • Hromadná změna zaúčtování A2 - jedná se o změnu druhu majetku respektive spíše způsobu účtování a tato má důsledky až do účetnictví (pokud není v konfiguraci vypnut parametr Účtování změn druhu majetku nebo způsobu zaúčtování), proto se do změnového souboru generují následující doklady:
  • kód změny 20 - změna druhu majetku - neúčetní zápis
  • kód změny 09 - změna způsobu účtování - neúčetní zápis
  • kód změny U1 - změna účtu - neúčetní zápis
  • kód změny 46 - pořízení RPCU na novém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1620DZZZ
  • kód změny 47 - vyřazení RPCU na starém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1720dzzz
  • kód změny 48 - pořízení OPRU na novém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1820DZZZ
  • kód změny 49 - vyřazení OPRU na starém druhu - účetní zápis - souvztažnost 1920dzzz
 • Hromadná změna rozpočtové skladby A4 - jedná se o změnu organizačního členění u rozpočtové organizace, která ve většině případů (pokud není v konfiguraci vypnut parametr Účtování změn útvaru/RS) má důsledky až do účetnictví, v takovém případě se do změnového souboru generují následující doklady R1 - R4:
 • kód změny 21 - změna kapitoly - neúčetní zápis
 • kód změny 33 - změna oddílu, paragrafu - neúčetní zápis
 • kód změny 22 - změna organizace - neúčetní zápis
 • kód změny R1 - pořízení RPCU na nové rozpočtové skladbě - účetní zápis - souvztažnost 16R1DZZZ
 • kód změny R2 - vyřazení RPCU na staré rozpočtové skladbě- účetní zápis - souvztažnost 17R1DZZZ
 • kód změny R3 - pořízení OPRU na nové rozpočtové skladbě - účetní zápis - souvztažnost 18R1DZZZ
 • kód změny R4 - vyřazení OPRU na staré rozpočtové skladbě - účetní zápis - souvztažnost 19R1DZZZ
 • Hromadná změna umístění - jedná se o neúčetní změnu, do změnového souboru se generuje doklad:
  • kód změny 02 - změna umístění - neúčetní zápis
 • Hromadná změna odpovědné osoby - jedná se o neúčetní změnu, do změnového souboru se generuje doklad:
  • kód změny 27 - změna odpovědné osoby - neúčetní zápis
 • Hromadná změna daňového způsobu odpisování - přerušení odpisování - jedná se o neúčetní změnu, která pro vybrané věty nastavuje do klíče daňového odpisování hodnotu = 7, tj. přerušení odpisování. Původní klíč se uchovává pro případný návrat k původnímu způsobu. Do změnového souboru se generuje doklad:
  • kód změny 04 - Změna zp.odpisování daňového - neúčetní zápis
 • Hromadná změna daňového způsobu odpisování - návrat k původnímu způsobu odpisování - jedná se o neúčetní změnu, která pro vybrané věty s přerušeným odpisováním nastavuje do klíče daňového odpisování hodnotu z původního způsobu odpisování před přerušením. Do změnového souboru se generuje doklad:
  • kód změny 04 - Změna zp.odpisování daňového - neúčetní zápis
 • Hromadné vyřazení dle útvaru - jedná se o účetní změnu, která pro vybrané věty a zadaný útvar provede vyřazení podle zadaného klíče pro vyřazení. Do změnového souboru se generuje doklad:
  • kód změny 08 - Změna klíče pohybu - neúčetní zápis
  • kód změny 80 - vyřazení RPCD - neúčetní zápis
  • kód změny 81 - vyřazení RPCU - účetní zápis - souvztažnost 13xxDZZZ, kde xx je klíč vyřazení
  • kód změny 82 - vyřazení zůstatková cena - účetní zápis - souvztažnost 14xxDZZZ, kde xx je klíč vyřazení
  • kód změny 83 - vyřazení prodejní cena - neúčetní zápis - jen pro klíč vyřazení 61 = vyřazeno prodejem
  • kód změny 85 - vyřazení OPRD - neúčetní zápis
 • Hromadné označení pro přepočet - nejedná se vlastně o změnu žádné sledované položky, ale je to přípravná akce pro hromadný přepočet odpisů. Vybrané věty se označí v položce SS4 příznakem „P“ a následně lze v mimořádných měsíčních akcích provést hromadný přepočet odpisů u všech takto označených vět. Tato hromadná akce je popsána u měsíčního zpracování, ale není součástí standardní instalace Majetku, je součástí zakoupené úlohy GS = speciální akce.Přepočet

Pod touto ikonou se skrývají dodatečné zpětné přepočty a dopočty odpisů, a to jak k aktuálnímu inventárnímu číslu, tak k množině vybraných čísel.

 • Zpětný přepočet odpisů dle aktuální pořizovací ceny - po potvrzení požadavku na tuto činnost proběhne zpětný dopočet kumulovaných odpisů na základě zadaného období zařazení. Lze to využít v případech zpožděného zařazování dlouhodobého majetku nebo při změně odpisové sazby během roku. V tomto případě se z aktuální pořizovací ceny vypočte měsíční odpis a ten se vynásobí oprávněným počtem měsíců k danému období. Následně dojde ke změně kumulovaného odpisu a účetních oprávek, pokud se tedy liší výsledný nový kumulovaný odpis od původního. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady:
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 62 - změna účetních oprávek letošních - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ (jako pro odpisy)
 • Zpětný přepočet odpisů dle původní pořizovací ceny - po potvrzení požadavku na tuto činnost proběhne zpětný dopočet kumulovaných odpisů na základě zadaného období zařazení. V tomto případě se z pořizovací ceny, z které byl počítán odpis k danému období, vypočte měsíční odpis a tyto jednotlivé nově spočtené měsíční odpisy se sečtou do nového kumulovaného odpisu. Následně dojde ke změně kumulovaného odpisu a účetních oprávek, pokud se tedy liší výsledný nový kumulovaný odpis od původního. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady:
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 62 - změna účetních oprávek letošních - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ (jako pro odpisy)
 • Rozpad jednorázového odpisu přes masku - po potvrzení požadavku na tuto činnost proběhne vyčíslení a rozpad jednorázového odpisu na tolik jednotlivých částí odpisu (tolik samostatně účtovaných vět do změnového souboru), kolik jich je k danému inventárnímu číslu uvedeno pod záložkou Masky. Pokud tedy uživatel má v Konfiguraci majetku na záložce „Odpisová“ zaškrtnut parametr Vazba masky na účetní odpisy, je třeba jednorázový odpis provádět vždy následně po pořízení a případně po pořízení vět masky. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady (počet dle počtu vět masky), kde MMM je pořadí v rámci odpisu dle účtovací masky:
  • kód změny 00 - měsíční odpis účetní - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZMMM
 • Rozpad transferu přes masku- po potvrzení požadavku na tuto činnost proběhne vyčíslení a rozpad transferu na tolik jednotlivých částí transferu (tolik samostatně účtovaných vět do změnového souboru), kolik jich je k danému inventárnímu číslu uvedeno pod záložkou Masky. Pokud tedy uživatel má v Konfiguraci majetku na záložce „Odpisová“ zaškrtnut parametr Vazba masky na transfery, je třeba jednorázový odpis transferu provádět vždy následně po pořízení a případně po pořízení vět masky. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady (počet dle počtu vět masky), kde MMM je pořadí v rámci odpisu dle účtovací masky:
  • kód změny D0- měsíční rozpuštěný transfer - účetní zápis - souvztažnost 10D0DZZZMMM
 • Dorovnání účetních odpisů dle daňových - po potvrzení požadavku na tuto činnost proběhne nad vybranými větami majetku dorovnání výše kumulovaného odpisu na výši daňového odpisu. Následně dojde ke změně kumulovaného odpisu a účetních oprávek, pokud se tedy liší výsledný nový kumulovaný odpis od původního. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady:
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 62 - změna účetních oprávek letošních - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ (jako pro odpisy)

Plán odpisů