Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Měsíční zpracování

Obsahuje možnosti výpočtů odpisů a účtování o dlouhodobém Majetku během účetního měsíce. Počítají se zde účetní odpisy (na jeho počátku nebo konci dle nastavení v konfiguraci) a také se po spuštění dané volby provede zaúčtovávání vytvořených účetních dokladů (ať už odpisů či účetních pohybů, vyjmenovaných v číselníku souvztažností). Poslední volbou je ukončení účetního období - uzavření měsíce s přechodem do období následujícího.

Výpočet účetních odpisů

Výpočet odpisů uživatel spouští v termínu, který si sám určuje dle svého odpisového plánu a nastavení v konfiguraci podsystému. Existují dvě možnosti:

 1. Odpisy od měsíce následujícího po měsíci zařazení, jinak řečeno jde o odpisy prováděné na začátku měsíce, tj. před první aktualizací souboru dlouhodobého Majetku. V tomto případě není aktualizace povolena, dokud v daném měsíci nespustíte tuto volbu.
 2. Odpisy od měsíce zařazení, jinak řečeno jde o odpisy prováděné na konci měsíce, po všech aktualizacích daného období.


Výpočet probíhá pouze do výše zůstatkové ceny (snížené u radnic případně ještě o zbytkovou hodnotu) a to na základě účetního klíče odpisu popsaného níže.
Výsledný odpis je zaokrouhlován na celé koruny nahoru.
Dále probíhá připočtení měsíčních účetních odpisů k účetním oprávkám a ke kumulovaným odpisům ve větě DM (pokud je účetně doodepsáno, do údaje „účetně odepsáno” se dosadí „1”).

Způsoby účetního odpisování

- jsou jednoznačně dány položkou Klíč účetního odpisování, ta může mít následující obsah:

 • 1 = odpis lineární dle daňového odpisu - jako odpisová sazba se použije daňová odpisová sazba, vypočte se celoroční daňový odpis, tento se dělí počtem měsíců, v kolika má daný majetek v aktuálním roce existovat a vypočtená částka se dosadí do měsíčního účetního odpisu
 • 2 = odpis zrychlený dle daňového odpisu - jako odpisová sazba se použije daňová odpisová sazba, vypočte se celoroční daňový odpis a to algoritmem pro zrychlené odpisování, tento se dělí počtem měsíců, v kolika má daný majetek v aktuálním roce existovat a vypočtená částka se dosadí do měsíčního účetního odpisu
 • 3 = neodpisuje se
 • 4 = jednorázový odpis - celá zůstatková hodnota se dosadí do měsíčního účetního odpisu
 • 5 = odpis dle zadané sazby - měsíční účetní odpis = pořizovací cena účetní * účetní odpisová sazba / 1200
 • 6 = odpis zadané částky - položka měsíční účetní odpis je v tomto případě editovatelná a lze do ní zapsat hodnotu, která se bude považovat za měsíční účetní odpis při výpočtu odpisů pro nejbližší období a pokud nebude vynulována či změněna, bude platit i pro období následující
 • 9 = simulace daňového odpisování měsíčně - výpočet je prováděn vždy jako 1/12 daňového odpisu a tento je povolen pouze v případě, že klíč daňového odpisování = 1, 2 nebo 12
 • 10 = odpis dle životnosti v měsících - na základě porovnání zadané doby životnosti v měsících a období zařazení se zjistí zbývající počet měsíců k odpisování – výsledný odpis se počítá jako zůstatková hodnota dělená zbývajícím počtem měsíců
 • 11 = odpis dle životnosti v letech - na základě porovnání zadané doby životnosti v letech a období zařazení se zjistí zbývající počet měsíců k odpisování – výsledný odpis se počítá jako zůstatková hodnota dělená zbývajícím počtem měsíců
 • 13 = rovnoměrný odpis dle zbývající životnosti (pouze pro rozpočtovou verzi) - v tomto případě se zadává celková životnost (v letech) do položky „Počet měsíců/let odpisování“, při pořízení se tatáž hodnota přednabízí do údaje „Zbývající životnost“. Algoritmus pro výpočet měsíčního účetního odpisu: MODP = zůstatková hodnota / zbývající počet měsíců k odpisování. daj „Zbývající životnost“ se s každým ukončením roku snižuje o 1 rok. V tomto případě není pevně stanovená celková životnost – pouze na základě zatřídění do CZ-CPA/CZ-CC je pevně dána účetní odpisová skupina, ale celkovou i zbývající životnost si stanovuje účetní jednotka sama (na základě zpřesněného odhadu).

Tvorba dokladu o odpisu

Pokud je výše vypočítaný účetní odpis větší než nula, provádí se zápis věty o odpisu do změnového souboru. Věta má následující údaje:

 • kód změny = 00 - účetní odpis
 • číslo dokladu se generuje až při zaúčtování
 • souvztažnost se vytváří ve tvaru 1000DZZZMMM (D = aktuální druh majetku, ZZZ = aktuální způsob účtování, MMM = pořadí části odpisu dle účtovací masky)
 • číslo zakázky dle kmenové věty, pokud toto existuje
 • měsíční účetní odpis
 • účetní klíč odpisu
 • účetní odpisová sazba (roční) nebo životnost (podle klíče odpisu)
 • účetní pořizovací cena z níž se odpis provádí
 • účetní oprávky, již ve stavu po přičtení daného odpisu
 • kumulovaný odpis, již ve stavu po přičtení daného odpisu

Rozpouštění transferů (pouze rozpočtové organizace)

Při výpočtu odpisů se bude zároveň provádět rozpouštění dotace s příslušným zápisem výše měsíční rozpuštěné dotace (nově transferu) do změnového souboru:

 • kód změny = D0 - měsíční rozpuštěný transfer
 • číslo dokladu se generuje až při zaúčtování
 • souvztažnost se vytváří ve tvaru 1090DZZZMMM (D = aktuální druh majetku, ZZZ = aktuální způsob účtování, MMM = pořadí části rozpuštěného transferu dle účtovací masky)
 • číslo zakázky dle kmenové věty, pokud toto existuje
 • měsíční rozpuštěný transfer
 • účetní klíč odpisu
 • účetní odpisová sazba (roční) nebo životnost (podle klíče odpisu)
 • výše transferu, z něhož se rozpouštění provádí
 • celkový rozpuštěný transfer, již ve stavu po přičtení daného měsíčního rozpuštěného transferu
 • roční rozpuštěný transfer, již ve stavu po přičtení daného měsíčního rozpuštěného transferu

Pokud je celková výše transferu uvedena na haléře, tyto haléře se stanou součástí poslední částky měsíční rozpuštěný transfer a to proto, aby byl celý transfer rozpuštěn do nuly.


Zaúčtování

V této volbě se jedná o interaktivní zápis účtovacích vět do Finančního účetnictví (případně Rozpočtového účetnictví) z těch vět změnového souboru, které mají příznak zaúčtování rovný nule (tj. dosud nezaúčtováno) a mají se dle nastavení parametrů v číselníku souvztažností zaúčtovávat. Tvorba účtovacích vět se provádí z dosud nezaúčtovaných dokladů za aktuální období zpracování. Před vlastním spuštěním zaúčtování se kontroluje, zda všechny věty jednorázově odepisované mají v aktuálním měsíci spočítaný odpis, neboli je nulová zůstatková hodnota. Pokud se najde nějaké inventární číslo, které je jednorázově odepisováno a nemá spočítaný odpis, tak zaúčtování neproběhne a musí se nejdříve spočítat odpisy.

Vlastní zaúčtování

Vlastní zaúčtování probíhá tak, že je zpracováván změnový soubor a to pouze ty doklady, které mají příznak zaúčtování = 0 (tj. nezaúčtováno) nebo 5 (tj. nedozaúčtováno), byly zapsány v aktuálním období a mají se dle parametrů v souvztažnostech zaúčtovávat.

U každého dokladu, který se má zaúčtovávat, se jeho souvztažnost hledá v číselníku souvztažností a pokud souvztažnost neexistuje, tak se doklad neúčtuje a označí se chybou. Pokud je tam nalezena příslušná účetní informace, je vytvořena účtovací věta a tato se snaží být zapsána interaktivně přímo do Finančního účetnictví Open.
Pokud zápis proběhne bez chyb, příznak zaúčtování se změní na = 1 (tj. zaúčtováno). Taková věta je v interních dokladech označena jako „připravena k zaúčtování“ nebo „zaúčtovaná“. Toto záleží na nastavení v OKONTu, pokud existuje v OKONTu věta pro interaktivní účtování majetkových dokladů s kódem kontace DMAJ, tak se věty ve Finančním účetnictví rovnou hromadně zaúčtují.
Pokud zápis proběhne, ale s chybami (např.některé dimenze),příznak zaúčtování se změní na = 5 (tj. nedozaúčtováno). Taková věta je v interních dokladech označena jako „nepřipravená“.

Pokud parametr konfigurace Vazba na účetnictví není zaškrtnutý, při volbě zaúčtování nevznikají žádné zápisy do účetnictví, změnové věty jsou označeny příznakem zaúčtování = 4, tj. neúčtuje se dle konfigurace.
Pokud souvztažnost v číselníku souvztažností je nalezena, ale je označená jako „neúčtovat“, příznak zaúčtování se nastaví na = 8 (tj. neúčtovaná souvztažnost) a účtovací věta se nevytvoří.

Pokud souvztažnost v číselníku souvztažností není nalezena, příznak zaúčtování zůstane nezměněn a účtovací věta se nevytvoří, tj. pokus o zaúčtování neproběhne. Když aspoň jedna věta z výše zmíněného důvodu nemůže být zaúčtována, následně ve volbě Uzavření měsíce nedojde ke zvýšení období zpracování na nejbližší vyšší. To znamená, že ty věty, které zaúčtovat lze, jsou zaúčtovány a ty které zaúčtovat nelze, zaúčtovány nejsou.

Chybějící souvztažnosti lze vytisknout volbou Tisk chybějících souvztažností a dle vypsaných čísel pohybu si souvztažnosti doplnit do číselníku souvztažností. Po opravě číselníku souvztažností můžete tuto volbu provést znovu a to už pouze pro nezaúčtované věty.

„Nedozaúčtované“ věty, tj. věty s chybou některé dimenze, lze vytisknout volbou Tisk chyb ze zaúčtování, následně jejich kontaci opravit (např. opravou souvztažnosti nebo doplněním chybějící dimenze) a při opakovaném zaúčtování se tyto budou znovu snažit o zaúčtování.

Číslování dokladů

Číslo dokladu se přiděluje na základě masky v příslušné dokladové řadě, která je pro Majetek uvedena v konfiguraci. U každé dokladové řady je uvedena navíc informace: zda lze rušit doklady této DŘ, zda lze změnit nabídnuté číslo dokladu, v jakém podsystému může být použita, typ deníku dokladu – do kterého deníku dokladová řada vstupuje. Dále každá dokladové řada musí obsahovat informaci o minimální a maximální masce dokladu, podle které se pak při účtování provádí přidělení čísla dokladu.
Každá dokladová řada smí být použita pouze pro jeden podsystém.

Minimální maska

Maximální maska

Maska pro číslování dokladů určuje strukturu číselné řady. Je třeba, aby byla uvedena minimální a maximální možná hodnota dokladu. Číselný znak a velké písmeno v masce znamenají přímou hodnotu, malé písmeno znamená jeden z logických údajů Orsoftu, které bude v okamžiku zpracování nahrazeno logickou hodnotou. Při zadávání probíhá kontrola, zda minimální maska je menší než maximální maska, maska pro rok, měsíc, den smí být v masce dokladu použita pouze jednou. V masce dokladu (minimální i maximální) lze určená malá písmena použít k definování částí dokladu, které mají být doplněny v okamžiku účtování změnové věty majetku.

Tvorba účtovací dávky (OPL)

V této volbě se jedná o tvorbu dávky účtovacích vět pro Finanční účetnictví (případně Rozpočtové účetnictví). Tato volba slouží pro ta zpracování Majetku, kdy ještě uživatel neprovozuje nové Finanční účetnictví Open anebo kdy trvá na dávkovém přenosu do Finančního účetnictví Open.

Tuto volbu lze spustit pouze v případě, kdy je v Konfiguraci Majetku nastaven parametr „Typ souboru“ = d, tj. Dávka.
čtovací dávka je ve formátu csv, ve struktuře „OPL“, tak, jak ji znáte z původního Orsoftu.

Vlastní zaúčtování probíhá tak, že je zpracováván změnový soubor a to pouze ty doklady, které mají příznak zaúčtování = 0 (tj. nezaúčtováno), byly zapsány v aktuálním období a mají se dle parametrů v souvztažnostech zaúčtovávat.

U každého dokladu, který se zaúčtovávat má, se jeho souvztažnost hledá v číselníku souvztažností a pokud souvztažnost neexistuje, tak se doklad neúčtuje a označí se chybou.

Pokud je tam nalezena příslušná účetní informace, je vytvořena účtovací věta a tato se snaží být zapsána do účtovací dávky.

Pokud zápis proběhne bez chyb, příznak zaúčtování se změní na = 1 (tj. zaúčtováno).

Pokud parametr konfigurace Vazba na účetnictví není zaškrtnutý, při volbě zaúčtování nevznikají žádné zápisy do účetnictví, změnové věty jsou označeny příznakem zaúčtování = 4, tj. neúčtuje se dle konfigurace.
Pokud souvztažnost v číselníku souvztažností je nalezena, ale je označená jako „neúčtovat“, příznak zaúčtování se nastaví na = 8 (tj. neúčtovaná souvztažnost) a účtovací věta se nevytvoří.

Pokud souvztažnost v číselníku souvztažností není nalezena, příznak zaúčtování zůstane nezměněn a účtovací věta se nevytvoří. Když aspoň jedna věta z výše zmíněného důvodu nemůže být zaúčtována, následně ve volbě Uzavření měsíce nedojde ke zvýšení období zpracování na nejbližší vyšší.

Chybějící souvztažnosti lze vytisknout volbou Tisk chybějících souvztažností a dle vypsaných čísel pohybu si souvztažnosti doplnit do číselníku souvztažností. Po opravě číselníku souvztažností můžete tuto volbu provést znovu a to už pouze pro nezaúčtované věty.

Uzavření měsíce

V rámci této volby dochází ke kontrole, zda všechny doklady ve změnovém souboru za aktuální období zpracování, které měly býti zaúčtovány jsou opravdu zaúčtovány a v kladném případě dochází automaticky ke zvýšení období zpracování Majetku o 1, pouze v případě prosince nikoliv, to ještě musí proběhnout Roční zpracování.

Mimořádné měsíční akce

Tato volba umožňuje provést následující akce:

 • smazání účetních odpisů - v aktuálním období se smažou účetní odpisy ve změnovém souboru
 • zrušení účtování - v aktuálním období se změní příznak zaúčtování ve změnovém souboru z 1=zaúčtováno na 0=nezaúčtováno, vymaže se číslo dokladu a zároveň na smažou příslušné účetní věty ve Finančním účetnictví
 • zaúčtování s revitalizací - provede se zaúčtování všech nezaúčtovaných vět ve změnovém souboru se současným přenačtením dimenzí podle souvztažnosti
 • tvorba účtovací dávky (OPL) s revitalizací - vytvoří se dávka pro účtování OPL se současným aktuálním přenačtením dimenzí dle souvztažnosti
 • hromadný přepočet odpisů dle aktuální pořizovací ceny pro pozdní zařazení - provede se zpětný dopočet kumulovaných odpisů na základě zadaného období zařazení. Přepočet se provede jen pro všechny věty, označené příznakem „P“ v položce SS4 - toto se označí v Hromadných akcích nad tabulkou DM. Lze to využít v případech zpožděného zařazování dlouhodobého majetku nebo při změně odpisové sazby během roku. V tomto případě se z aktuální pořizovací ceny vypočte měsíční odpis a ten se vynásobí oprávněným počtem měsíců k danému období. Následně dojde ke změně kumulovaného odpisu a účetních oprávek, pokud se tedy liší výsledný nový kumulovaný odpis od původního. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady:
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 62 - změna účetních oprávek letošních - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ (jako pro odpisy)
 • hromadný přepočet odpisů dle změn pořizovací ceny - provede se zpětný dopočet kumulovaných odpisů na základě zadaného období zařazení. Přepočet se provede jen pro všechny věty, označené příznakem „P“ v položce SS4 - toto se označí v Hromadných akcích nad tabulkou DM. V tomto případě se bere pro přepočet ta pořizovací cena ze změnového souboru, z které byl počítán odpis k danému období, vypočte měsíční odpis a tyto jednotlivé nově spočtené měsíční odpisy se sečtou do nového kumulovaného odpisu. Následně dojde ke změně kumulovaného odpisu a účetních oprávek, pokud se tedy liší výsledný nový kumulovaný odpis od původního. Do změnového souboru jsou vygenerovány doklady:
  • kód změny 18 - změna kumulovaného účetního odpisu - neúčetní zápis
  • kód změny 62 - změna účetních oprávek letošních - účetní zápis - souvztažnost 1000DZZZ (jako pro odpisy)

Tyto dvě hromadné akce nejsou součástí standardní instalace Majetku, ale jsou součástí zakoupené úlohy GS = speciální akce.