Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0zp:g0arc [2017/01/11 13:45] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Změny dlouhodobého majetku ======
  
 +
 +Změny dlouhodobého majetku jsou vedeny v tabulce **změnový soubor majetku**. Zde jsou zapsány veškeré změny všech inventárních čísel, a to jak neúčetní,​ tak účetní, které slouží jako podklad pro následující zaúčtování.
 +
 +Majetková změna je jednoznačně identifikován inventárním číslem a pořadím v rámci inventárního čísla.
 +\\
 +Tento soubor obsahuje kromě změn i doklady o zařazení nových inventárních čísel, o vyřazení inventárních čísel, doklady s účetními i daňovými odpisy. Existence změnového souboru je pro správnou funkci měsíční a roční uzávěrky nezbytná.
 +Barevně jsou zvýrazňovány změny z hlediska zaúčtování (černě – zaúčtovaná změna, modře – ještě nezaúčtovaná změna, šedě – o změně se neúčtuje, červeně – chyba zaúčtování). ​
 +\\
 +===== Zobrazované údaje =====
 +
 +  * **Inventární číslo** - jednoznačné číslo dlouhodobého majetku
 +  * **Pořadí** - pořadí v rámci inventárního čísla
 +  * **Název** - název položky dlouhodobého majetku z kmenového souboru
 +  * **Pořizovací cena** - účetní pořizovací cena majetku z kmenového souboru  ​
 +
 +==== Změny (záložka) ====
 +Základní
 +  * **Kód změny** - jednoznačný kód určující o jakou změnu se jedná, pevná vazba na číselník //g0kzm//, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník kódů změn - Obsah číselníku,​ jedná se o číselník needitovatelný uživatelem,​ dodávaný autory programu
 +  * **Účtování změny** - parametr pro určení typu změny
 +          * **0** -  neúčetní akce
 +          * **1** -  účetní akce
 +          * **2** -  daňová akce
 +  * **Klíč posledního pohybu** - kód určující,​ na základě jakého klíče pohybu změna vznikla, pevná vazba na číselník //g0zpo//, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník pohybů - Obsah číselníku,​ jedná se o číselník needitovatelný uživatelem,​ dodávaný autory programu
 +  * **Doklad změny** - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování,​ vazba do souboru dokladů //oddokr//
 +  * **Souvztažnost** - kód souvztažnosti,​ na základě něj se dotahuje kontace MD, DAL, vazba do číselníku souvztažností //osouv//, složení kódu:
 +          * **A** -    účetní akce/​neúčetní akce (1/2)
 +          * **B** -    odpisy(0), pořízení(1,​2),​ vyřazení(3,​4),​ účetní změny(5), převody (6,7,8,9)
 +          * **CC** -   ​číslo pohybu (pořízení/​vyřazení/​změny)
 +          * **D** -    druh majetku (B/​P/​M/​T/​I/​D/​N/​Z/​O)
 +          * **ZZZ** -  způsob účtování
 +          * **MMM** -  pořadí v rámci odpisu/​rozpuštěného transferu dle účtovací masky
 +  * **Útvar má dáti** - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování,​ vazba do souboru dokladů //okutv//
 +  * **Příznak zaúčtování** - kód pro rozlišení zaúčtovaných a nezaúčtovaných vět
 +          * **0** -  nezaúčtováno - není v interních dokladech
 +          * **1** -  zaúčtováno
 +          * **2** -  neúčtuje se
 +          * **3** -  účtování zrušeno
 +          * **4** -  neúčtuje se dle konfigurace
 +          * **5** -  nedozaúčtováno - je v interních dokladech, ale není zaúčtováno z důvodu chyby
 +          * **8** -  neúčtovaná souvztažnost
 +  * **Chyba zaúčtování** - kód pro rozlišení chyby při zaúčtování
 +          * **0** -  bez chyb
 +          * **1** -  chybí účet
 +          * **4** -  chyba PAP
 +          * **5** -  chyba interního dokladu
 +          * **9** -  chybí souvztažnost
 +  * **Typ majetku** - další možné zatřídění dlouhodobého majetku, vazba na číselník //​g0typ//  ​
 +
 +Číslo účetního zápisu
 +  * **Rok** - účetní rok, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Měsíc** - období účetního roku, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Soubor** - číslo souboru, pod kterým došlo k zaúčtování (pokud se jednalo o dávku, je toto součástí názvu dávky)
 +  * **Závod** - závod (první 2 místa z útvaru), ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Dokladová řada** - dokladová řada, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Dávka** - dávka, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Doklad** - číslo dokladu - generuje se až v okamžiku vlastního zaúčtování
 +
 +
 +Další specifikace
 +  * **Období zpracování** - období zpracování Majetku, ve kterém vznikla daná změnová věta
 +  * **Text** - text, volitelně zadávaný při prováděné změně (např. při pořízení - č.faktury apod.)
 +  * **Činnost** - bude odstr.
 +  * **Zakázka** - zakázka, která byla na kmenové větě v okamžiku zápisu změnové věty
 +  * **Korekce** - obnos představující vzorec "Nová hodnota mínus Původní hodnota",​ v případě odpisů je to hodnota odpisu
 +  * **Účetní datum** - účetní datum, které souvisí s prováděno změnou - např. datum pořízení
 +  * **Datum změny** - počítačové datum, kdy vznikla právě tato změnová věta
 +  * **Číslo pracovníka** - číslo pracovníka,​ který způsobil, že vznikla právě tato změnová věta
 +
 +
 +==== Dimenze (záložka) ====
 +Na druhé záložce jsou v případě účtování zobrazeny účtovací řetězce pro danou změnu doplněné na základě číselníku souvztažností. ​
 +
 +
 +===== Editace =====
 +
 +U nezaúčtované změnové věty, která spadá do aktuálního období zpracování,​ lze změnit příznak zaúčtování z 0 (nezaúčtováno) na 3 (účtování zrušeno) nebo lze přenastavit vygenerovanou souvztažnost na nějakou jinou, již existující v číselníku souvztažností. \\
 +\\
 +Dále lze změnit u nezaúčtované věty jednotlivé dimenze - přes button "​Změna dimenzí"​. \\
 +Platí princip, že pokud nedojde ke změně klíče souvztažnosti,​ neaktualizují se podle této souvztažnosti dimenze. Tj. pokud si přenastavím dimenze a následně změním souvztažnost,​ o přenastavené dimenze přijdu.\\
 +\\
 +Pokud mám opravenou souvztažnost v číselníku souvztažností a potřebuji přenastavit dimenze podle této souvztažnosti a zároveň se nemění na změnové větě klíč této souvztažnosti,​ pro účely změny dimenzí je třeba změnit klíč souvztažnosti na libovolný jiný, větu uložit a pak znovu změnit klíč souvztažnosti na původní hodnotu a znovu uložit.
 +
 +