Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_rokzpr [2020/01/09 14:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Roční zpracování ======
 +
 +
 +Skupina voleb Roční zpracování provádí kompletní uzavření aktuálního roku. Obsahuje výpočty daňových odpisů majetku ve stavu i u úbytků aktuálního roku, tvorbu ročních archivů kmenového i změnového souboru, nastavení daňových sazeb pro další roky odepisování a snížení životnosti o 1 rok v případě odpisování SW způsobem 12/9 a pro účetní odpisování způsobem 13 dle životnosti. Na závěr se provádí překlopení období zpracování v konfiguraci Majetku na leden následujícího roku.\\  ​
 +
 +
 +===== Výpočet daňových odpisů =====
 +
 +
 +Výpočet Daňové odpisy odpisů uživatel spouští v termínu, kdy již má z hlediska účetnictví Majetek za aktuální rok uzavřený. Při zpracování probíhají dva typy výpočtů:
 +
 +
 +    - Daňové odpisy majetku ve stavu
 +    - Daňové odpisy úbytků aktuálního roku - v tomto případě se pro klíče odpisování 1, 2, 5, 10 počítají poloviční odpisy
 +
 +
 +Výpočet probíhá pouze do výše zůstatkové hodnoty a to na základě daňového klíče odpisu popsaného níže. \\  Výsledný odpis je zaokrouhlován na celé koruny nahoru. \\  Dále probíhá připočtení daňových odpisů k daňovým oprávkám a pokud je daňově doodepsáno,​ do údaje „daňově odepsáno” se dosadí „1”.
 +
 +
 +==== Způsoby daňového odpisování ====
 +
 +
 +- jsou jednoznačně dány položkou **Klíč daňového odpisování**,​ ta může mít následující obsah:
 +
 +
 +    * **1  = odpisuje se rovnoměrně** ​ - jako odpisová sazba se použije daňová odpisová sazba - výpočet probíhá dle Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších novel, pokud u některého DM došlo během roku ke zvýšení pořizovací ceny, samozřejmě se odpisuje příslušnou změněnou sazbou vyplývající ze zákona pro odpisování takového Majetku
 +    * **2  = odpisuje se zrychleně** ​ - platí totéž jako u klíče 1, jen je použit algoritmus výpočtu pro degresivní odpisování
 +    * **3  = neodpisuje se**
 +    * **4  = jednorázový odpis** ​ - celá zůstatková hodnota se dosadí do daňového odpisu
 +    * **5  = nestandardní odpis lineární** ​ - daňový odpis = pořizovací cena daňová %%*%% daňová odpisová sazba / 100
 +    * **6  = odpis zadané částky** ​ - položka daňový odpis je v tomto případě editovatelná a lze do ní zapsat hodnotu, která se bude považovat za daňový odpis při výpočtu odpisů pro nejbližší rok a pokud nebude vynulována či změněna, bude platit i pro rok následující
 +    * **7  = přerušené odpisování** ​ - je-li nastaven tento klíč, odpis se nepočítá,​ ale přičítá se 1 do počtu přerušených let odpisování
 +    * **8  = odpis sazbou dle zdaňovacího období** ​ - jedná se o odpisování podle par. 30 odst. 9 zákona 586 Sb., pro modely, šablony anebo v případě leasingu. Při tomto způsobu daňového odpisování je třeba zadat odpisovou sazbu, a to buď např. podle počtu vyrobených kusů anebo podle životnosti
 +    * **9  = simulace účetního odpisování** ​ - výpočet neprobíhá,​ ale do hodnoty daňového odpisu je dosazena hodnota účetního kumulovaného odpisu a tato hodnota se rovněž přičte do daňových oprávek
 +    * **10  = nestandardní odpis degresivní** ​ - obdobné odpisování,​ jako při použití klíče 2. Algoritmus je shodný, koeficienty lze nastavovat volitelně bez vazby na klasifikace a konfiguraci. Klíč je určen pro poskytovatele leasingu, kteří se musí řídit ustanoveními § 24 a § 30 Zákona o dani z příjmu po novele platné od roku 1999.
 +    * **11 = odpis leasingu** ​ - zadává se počet měsíců pronájmu a doby odpisování podle Zákona o dani z příjmu na základě odpisové skupiny se vypočítá procento pořizovací ceny (90 – 100%), do kterého se maximálně odpisuje, v Openu nelze zadat, nebudeme zatím řešit…
 +    * **12  = odpis dle životnosti** ​ - tento způsob je třeba používat **pouze v kombinaci se způsobem účetního odpisování 9**, neboť legislativně tento daňový odpis má být počítán měsíčně a to od měsíce následujícího po měsíci pořízení. Dle zadané daňové životnosti je tedy počítán měsíčně stejným algoritmem odpis účetní a následně při daňových odpisech je do hodnoty daňového odpisu dosazena hodnota účetního kumulovaného odpisu a tato hodnota se rovněž přičte do daňových oprávek
 +    * **13  = mimořádný odpis** ​ - tento způsob již není legislativně podporován,​ v Openu nelze zadat, uvádíme jej jen z důvodu archivů
 +==== Tvorba dokladu o odpisu ====
 +
 +
 +Pokud je výše vypočítaný daňový odpis větší než nula, provádí se zápis věty o odpisu do změnového souboru. Věta má následující údaje:
 +
 +
 +    * kód změny ​ = 99 - daňový odpis
 +    * číslo zakázky dle kmenové věty, pokud toto existuje
 +    * daňový odpis
 +    * daňový klíč odpisu
 +    * daňová odpisová skupina
 +    * daňová odpisová sazba (roční) nebo životnost (podle klíče odpisu)
 +    * daňová pořizovací cena z níž se odpis provádí
 +    * daňové oprávky, již ve stavu po přičtení daného odpisu
 +
 +
 +U vyřazené věty, která nebyla ani po výpočtu daňových odpisů za aktuální rok daňově doodepsána,​ se generuje věta do změnového souboru s kódem změny 98, tj. zůstatková daňová hodnota při vyřazení (musí se generovat až při roční uzávěrce, neboť při vyřazení takové věty ještě nejsou spočtené daňové oprávky aktuálního roku). \\  ​
 +
 +
 +===== Tvorba archivu kmenového souboru =====
 +
 +
 +Tato volba provádí následující kroky:
 +
 +
 +    * ze všech stavových vět DM se vytvářejí archivní věty k 31.12. daného roku (rok = aktuální rok), aktuální věty s rokem = 9999 zůstávají
 +    * ze všech vět úbytků DM za aktuální rok se vytvářejí archivní věty k 31.12. daného roku (rok = aktuální rok), aktuální věty s rokem = 9999 se mažou
 +
 +
 +===== Tvorba archivu změnového souboru =====
 +
 +
 +Tato volba provádí následující:​
 +
 +
 +    * ze všech změnových vět DM za aktuální rok se vytvářejí archivní věty k 31.12. daného roku (rok = aktuální rok), aktuální věty s rokem = 9999 se mažou
 +
 +
 +===== Ukončení roku =====
 +
 +
 +Tato volba provádí následující kroky:
 +
 +
 +    * nastavení daňových sazeb pro další roky odepisování
 +    * snížení životnosti o 1 rok v případě odpisování SW způsobem 12/9
 +    * snížení životnosti o 1 rok v případě účetního odpisování způsobem 13 dle životnosti
 +    * na závěr se provádí překlopení období zpracování v konfiguraci Majetku na leden následujícího roku
 +
 +
 +===== Mimořádné roční akce =====
 +
 +
 +Tato volba provádí následující akce:
 +
 +
 +    * smazání daňových odpisů - pokud byly jen spočítané daňové odpisy a nejsou vytvořené archivy a není ukončeno roční zpracování
 +    * návrat před daňové odpisy se ztrátou aktuálního roku - smazání daňových odpisů ze změn a návrat do prosince předcházejícího roku bez uchování aktuálního roku - pokud se provedlo ukončení roku a zatím neproběhla žádná editace nebo v jen malém rozsahu, že to lze provést znovu, zruší se i vytvořené archivy minulého roku a stav se vrátí před výpočet daňových odpisů ​
 +    * odložená daňová uzávěrka - tato volba zahrnuje několik akcí, které je třeba provést, pokud je nutné se v průběhu aktuálního roku vrátit před daňovou uzávěrku kvůli změně v daňovém odpisování,​ ale neztratit aktuální údaje na kartách majetku
 +
 +
 +    * __návrat před daňové odpisy - návrat do stavu před roční uzávěrkou,​ po této akci je možné provést opravu v daňových údajích na kartách Majetku __
 +    * smazání daňových odpisů ze změn
 +    * smazání ročního archivu za posledně provedené roční zpracování (aktuální rok - 1)
 +    * __nová roční uzávěrka - po opravě daňových údajů __
 +    * opakovaný výpočet daňových odpisů
 +    * tvorba nových archivů
 +    * __dokončení odložené daňové uzávěrky__
 +      * přičtení opravených daňových údajů k aktuálnímu stavu zpracování
 +
 +
 +    * dorovnání účetních oprávek dle daňových